lagen.nu

Lag (1966:314) om kontinentalsockeln

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1410
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from Geological Survey of Sweden

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde samt inom de områden utanför sjöterritoriet som framgår av bilaga 3 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då de kan bli föremål för fångst, antingen är orörliga på havsbottnen eller därunder eller är oförmögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller dess underlag.

Inom allmänt vattenområde i havet är denna lag inte tillämplig på fångst av sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning om fiske. Lag (2017:1275).

Rättsfall (1)

RÅ 1993 ref. 87: I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1974:343, 1974:891, 2017:1275

2 § Rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar tillkommer staten.

Rättsfall (1)

RÅ 1993 ref. 87: I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt...

2 a § Vid utforskning av kontinentalsockeln och vid utvinning av naturtillgångar från den skall bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken gälla även när verksamheten bedrivs utanför territorialgränsen. Lag (1998:819).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:819

2 b § Det som sägs i denna lag om att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar gäller även för

 • 1. geologisk lagring av koldioxid, och
 • 2. undersökning inför utläggning och utläggning av undervattenskablar och rörledningar som
  • a) dras fram för utforskning av kontinentalsockeln eller utvinning av dess naturtillgångar,
  • b) dras fram inom eller fortsätter in på svenskt territorium, eller
  • c) dras fram eller används i samband med en verksamhet på en anläggning, konstruktion eller konstgjord ö på kontinentalsockeln. Lag (2012:431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:431

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från denna. Tillstånd får dock inte meddelas till olje- eller gasverksamhet.

Ett tillstånd ska avse ett bestämt område och en viss tid. Ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid behöver dock inte bestämmas till en viss tid.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett visst slag av verksamhet som det får lämnas tillstånd till enligt första stycket får bedrivas utan tillstånd. Lag (2015:281).

Rättsfall (1)

RÅ 1993 ref. 87: I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt...

Ändringar/Förarbeten (5)

3 a § Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från den tillämpas 2 kap. och 5 kap. 3–5 §§ miljöbalken. Prövningsmyndigheten ska tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken. Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

Vid prövning av tillstånd att utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln tillämpas dessutom 3 och 4 kap. miljöbalken.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för ett tillstånd att genom borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtillgångar från den ska

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 b § Vid prövning av tillstånd till täkt på kontinentalsockeln av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter skall behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte lämnas till en täkt om det kan befaras att den kommer att försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller kräver hänsyn av någon annan anledning. Lag (2005:574).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:574, 1998:819

3 c § Giltighetstiden för ett tillstånd att utforska kontinentalsockeln för geologisk lagring av koldioxid ska inte vara längre än vad som bedöms nödvändigt för att genomföra den avsedda undersökningen.

På ansökan av tillståndshavaren får giltighetstiden förlängas, om en ändamålsenlig undersökning har utförts inom området och den beviljade tidsperioden är otillräcklig för att slutföra de nödvändiga undersökningarna. För att få prövas ska en ansökan om förlängning ha kommit in under tillståndets giltighetstid.

Om tillståndshavaren har ansökt om förlängning inom den angivna tiden, fortsätter tillståndet att gälla till dess ansökan har prövats slutligt. Lag (2012:431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:431

3 d § Om någon har fått ett tillstånd att utforska kontinentalsockeln för geologisk lagring av koldioxid, får inte någon annan ges tillstånd att utforska eller använda området i samma syfte. Lag (2012:431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:431

4 § Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt, såsom att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter, främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser samt trygga säkerheten.

Villkoren kan bland annat avse åtgärder för att förebygga luft- eller vattenföroreningar, skydda djur- och växtlivet, bevara fyndigheter eller borrhål eller skydda sjöfarten eller fisket. De kan avse sättet att leda företaget, utföra arbetet, utforma anläggningar på kontinentalsockeln för arbetena eller använda produkterna. Villkoren kan också avse krav på kartor över arbetena, provtagningar och rapportering av verksamheten. Lag (1998:819).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1145, 1998:819

4 a § Ett tillstånd får förenas med ytterligare eller ändrade villkor, om det genom verksamheten har uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när tillståndet meddelades eller om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs.

Med stöd av denna paragraf får inte meddelas så ingripande villkor att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Lag (2010:883).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:883, 1998:819

4 b § När ett tillstånd meddelas, kan det bestämmas vilken omfattning en undersökning eller utvinning skall få ha för att den rätt som grundas på tillståndet skall fortsätta att gälla.

Tillstånd kan även förbindas med villkor om att staten skall delta i verksamheten eller om att avgifter skall betalas till staten för tillståndet eller med något annat liknande villkor. Avgifterna skall vara beräknade antingen i förhållande till mängden eller värdet av de utvunna produkterna eller av andelar av dessa eller på något annat sätt. Lag (1998:819).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:819

4 c § Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort anläggningar och för andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får beslut fattas om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av tillstånds- myndigheten och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller som närmaste del av Sveriges sjöterritorium ligger i. Lag (1998:819).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:819

5 § I samband med tillstånd kan föreskrivas på vilka villkor tillståndshavaren äger frånträda tillståndet eller avstå från en del av det område detta omfattar.

Tillstånd får ej överlåtas utan medgivande av den som meddelat tillståndet.

Tillstånd kan återkallas av regeringen eller den myndighet som meddelat tillståndet, om föreskrift eller villkor för tillståndet åsidosättes eller om synnerliga skäl i annat fall föreligga. Återkallas tillstånd utan att innehavaren åsidosatt föreskrift eller villkor för tillståndet, är denne berättigad att erhålla ersättning av staten för förlust till följd av åtgärd som han vidtagit med anledning av koncessionen. Lag (1974:891).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:891

5 a § Om ett tillstånd upphör att gälla är den som har innehaft tillståndet skyldig att ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning, om inte detta är obehövligt från allmän eller enskild synpunkt.

Om skyldigheten att vidta sådana åtgärder inte har bestämts genom villkor i tillståndet, skall frågan prövas av tillståndsmyndigheten i samband med att tillståndet upphör.

Om den som har haft tillståndet inte iakttar sina skyldigheter, får tillsynsmyndigheten vid vite förelägga honom att fullgöra dem. Lag (1998:819).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:819

6 § Regeringen eller myndighet som regeringen utser äger bestämma att till skydd för anläggning för utforskande av kontinentalsockeln eller utvinning av naturtillgångar från denna skall finnas en säkerhetszon med en utsträckning av högst 500 meter från anläggningens yttersida och meddela de föreskrifter som fordras för att trygga zonen. I den mån annat ej följer av denna lag eller bestämmelse som med stöd av lagen meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser får fartyg icke segla in i säkerhetszon utan medgivande av anläggningens ägare. Lag (1974:891).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:891

7 § Meddelas tillstånd enligt denna lag i fråga om viss naturtillgång på område som omfattas av förut meddelat tillstånd avseende annan naturtillgång, får arbete för undersökning eller bearbetning som verkställes på grund av först uppkommen rättighet inte hindras på grund av rättighet som tillkommit senare. Uppstår tvist om hur de särskilda slagen av arbete skall bedrivas, skall tillsynsmyndigheten, med iakttagande av villkor som enligt 4 § har fogats vid tillståndet, bestämma hur arbetena skall ordnas för att innehavaren av äldre rättigheter skall kunna driva sitt arbete ändamålsenligt och med minsta förfång för den senare rättsinnehavaren.

Detsamma gäller förhållandet mellan ett tillstånd som meddelats enligt denna lag och ett tillstånd avseende samma område som meddelats enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Lag (1992:1145)

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:343, 1992:1145

8 § Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd utövas av myndighet som regeringen bestämmer.

Innehavare av tillstånd skall på anfordran lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar och handlingar som fordras för tillsynens utövande. Tillsynsmyndigheten äger meddela bestämmelser för att trygga efterlevnaden av föreskrift eller villkor som gäller för tillståndet.

Den som har att taga befattning med tillsyn äger tillträde till anläggning, fartyg eller luftfartyg, där verksamhet som omfattas av tillstånd bedrives, och får göra sig underrättad om förhållande av betydelse för tillämpningen av föreskrift eller villkor för tillståndet.

Föreskrifterna i denna paragraf gäller inte vid tillsyn enligt 15 c §. Lag (1996:522).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:891, 1996:522

9 § Sveriges geologiska undersökning eller annan myndighet som regeringen bestämmer skall på begäran beredas tillfälle att följa tillståndshavarens arbete i geologiskt avseende och taga del av de geologiska resultaten av arbetet. Lag (1974:891).

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Inom anläggning och säkerhetszon utanför territorialgränsen tillämpas svensk lag med undantag av bestämmelserna i minerallagen (1991:45) och lagstiftningen angående jakt och fiske. Därvid anses anläggningen och zonen belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium.

Om annat inte framgår av 10 a §, skall tillståndsprövning enligt miljöbalken dock inte ske för utforskning och utvinning inom anläggning och säkerhetszon utanför territorialgränsen, om verksamheten har tillståndsprövats av regeringen enligt denna lag. Lag (1998:819).

Ändringar/Förarbeten (5)

10 a § Gäller ett tillstånd enligt denna lag en verksamhet som skall bedrivas utanför territorialgränsen, får regeringen, om det finns särskilda skäl, som villkor för tillståndet ange att tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken skall ske hos den myndighet som regeringen bestämmer. Detta gäller dock endast om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken behövs för en motsvarande verksamhet innanför territorialgränsen.

Miljöbalken skall tillämpas på en verksamhet som omfattas av villkor enligt första stycket. Regeringen skall ange vilken myndighet som skall utöva tillsyn enligt miljöbalken över verksamheten. Lag (1998:819).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:819, 1992:1145

10 b § Bestämmelserna i 8 b–8 d §§ lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska tillämpas på rörledningar för transport av koldioxid utanför territorialgränsen, om ledningarna

 • 1. fortsätter in på svenskt territorium, eller
 • 2. avser transport av koldioxid till en lagringsplats på kontinentalsockeln.

Det som i 8 b–8 d §§ lagen om vissa rörledningar sägs om koncessionshavaren ska utanför territorialgränsen gälla den som för rörledningarna har tillstånd enligt denna lag. Lag (2012:431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:431

11 § Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller utvinner naturtillgångar från denna eller vidtager åtgärd för sådan utforskning eller utvinning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms den som

 • 1) bryter mot ett villkor som har meddelats med stöd av 4 eller 4 a §,
 • 2) underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller föreskriver med stöd av 8 § andra eller tredje stycket eller
 • 3) vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som är förbunden med tillstånd eller som är föreskriven i eller som ålagts enligt 8 § andra stycket uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

Den som överträder förbudet i 6 § att segla in i säkerhetszon eller föreskrift som utfärdats för tryggande av sådan zon dömes till böter. Lag (1998:819).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:819

12 § Har en innehavare av ett tillstånd inte följt de villkor som har meddelats med stöd av 4 eller 4 a § eller vad han eller hon är skyldig att göra enligt 9 § eller inte följt en anfordran eller föreskrift som en tillsynsmyndighet har meddelat med stöd av 8 § andra eller tredje stycket, får tillsynsmyndigheten förelägga honom eller henne vid vite att fullgöra sina skyldigheter.

Medför det uppenbar fara för allmänt intresse att ett villkor inte följs, får tillsynsmyndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande och genom Polismyndighetens försorg låta vidta rättelse på tillståndshavarens bekostnad. Lag (2014:715).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:819, 2014:715

13 § Har upphört att gälla genom lag (1980:202).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:723, 1980:202

14 § Den som utom riket har begått brott som avses i 11 § döms, om han eller hon finns här, efter denna lag och brottsbalken samt vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § nämnda balk inte är tillämplig.

Har regeringen föreskrivit att sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska gälla i verksamhet som består i tillsyn över efterlevnaden av denna lag, tillämpas första stycket också i fråga om den som röjer uppgifter vilka han eller hon till följd härav är skyldig att hemlighålla.

Åtal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den myndighet regeringen bemyndigar. Lag (2009:408).

Ändringar/Förarbeten (6)

15 § Beslut av Sveriges geologiska undersökning i ärenden som avses i 7 § och i ärenden om återkallelse av tillstånd på grund av att föreskrifter eller villkor för tillståndet har åsidosatts samt tillsynsmyndigheters beslut enligt 12 § och 15 c § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt denna lag överklagas hos regeringen.

Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förordnats. Lag (1996:522).

Ändringar/Förarbeten (6)

15 a § För utläggande av undervattenskablar och rörledningar på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att

 • 1. möjliggöra utforskning av kontinentalsockeln och utvinning av dess naturtillgångar,
 • 2. förhindra, begränsa och kontrollera föroreningar från rörledningar, och
 • 3. skydda möjligheten att använda och reparera redan befintliga undervattenskablar och rörledningar.

Om tillståndet avser utläggande av rörledningar, skall i beslutet anges den sträckning av rörledningen på kontinentalsockeln som tillståndet avser. Lag (1996:522).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:522

15 b § Bestämmelserna i 15 a § gäller inte vid utläggande av undervattenskablar och rörledningar

 • 1. i syfte att utforska kontinentalsockeln eller utvinna dess naturtillgångar,
 • 2. som fortsätter in på svenskt territorium, eller
 • 3. som dras fram eller används i samband med en verksamhet på en anläggning, konstruktion eller konstgjord ö på kontinentalsockeln. Lag (2012:431).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:431, 1996:522

15 c § Tillsynen över efterlevnaden av 15 a § och villkor som har meddelats med stöd av den paragrafen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att 15 a § och villkor som har meddelats med stöd av den paragrafen skall efterlevas. Lag (1996:522).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:522

16 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen. Lag (1974:891).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:891

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:314

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 1966:114; 3LU 1966:45; Rskr 1966:229
SFS-nummer
1966:314
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

I fråga om dessförinnan skedd upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde gälla särskilda bestämmelser.

Avser tillstånd enligt denna lag område som omfattas av koncession enligt lagen angående stenkolsfyndigheter m.m. eller uranlagen eller av undersökningstillstånd enligt sistnämnda lag, äga bestämmelserna i 7 § för det fall att tillstånd avser område som är inmutat enligt gruvlagen motsvarande tillämpning.

1971:585

Förarbeten
Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1971:585
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

1972:816

Förarbeten
Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1972:816

1973:573

Förarbeten
Prop. 1973:41, NU 1973:54, rskr 1973:225
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1973:573

1974:343

Förarbeten
Prop. 1974:32, NU 1974:39, rskr 1974:276
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
SFS-nummer
1974:343
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

I fråga om inmutningsrätt som beviljats inom allmänt vattenområde i havet efter ansökan som kommit in före lagens ikraftträdande, och om utmål, som där tillkommit på grund av sådan inmutningsrätt föreskrives i 14 kap. gruvlagen (1974:342). Beträffande arbete inom område vilket omfattas av såväl inmutningsrätt eller utmål som nyss nämnts som tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln gäller 7 § i sin äldre lydelse.

1974:891

Förarbeten
Prop. 1974:146, NU 1974:59, rskr 1974:397
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 14-16 §§
SFS-nummer
1974:891

1975:723

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
SFS-nummer
1975:723

Lag (1980:202) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 13 §;ändr. 14 §
SFS-nummer
1980:202
Rubrik
Lag (1980:202) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (1982:483) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förarbeten
Prop. 1981/82:99, NU 1981/82:40, rskr 1981/82:430
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1982:483
Rubrik
Lag (1982:483) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (1983:655) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förarbeten
Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:655
Rubrik
Lag (1983:655) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (1991:49) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förarbeten
Prop. 1988/89:92, 1990/91:NU7, rskr 1990/91:67
Ikraft
1992-07-01
Omfattning
ändr. 3, 10, 15 §§
SFS-nummer
1991:49
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:49) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (1992:1145) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förarbeten
Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 4, 7, 10, 14 §§;ny 10 a §
SFS-nummer
1992:1145
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
 • 2. Bestämmelserna i 10 a § skall inte tillämpas i fråga om tillstånd som meddelas i enlighet med ett före ikraftträdandet av denna lag beviljat tillstånd.
Rubrik
Lag (1992:1145) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (1995:18) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1995:18
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:18) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (1996:522) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förarbeten
Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Omfattning
ändr. 8, 15 §§;nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:522
Rubrik
Lag (1996:522) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (1998:819) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Ikraft
1999-01-01
CELEX-nr
385L0337 397L0011
Omfattning
ändr. 3, 4, 10, 10 a, 11, 12 §§;nya 2 a, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b, 4 c, 5 a §§
SFS-nummer
1998:819
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
 • 3. Bestämmelsen i 5 a § skall tillämpas även när tillståndet har meddelats före denna lags ikraftträdande.
 • 4. Den nya lydelsen av 10 a § skall inte tillämpas i fråga om tillstånd enligt denna lag som har meddelats i enlighet med ett före ikraftträdandet av denna lag beviljat tillstånd. Har tillstånd meddelats i enlighet med ett efter den 31 december 1992 beviljat tillstånd skall i stället äldre lydelse av 10 a § tillämpas.
Rubrik
Lag (1998:819) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2001:438) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:438
Rubrik
Lag (2001:438) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2005:574) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:574
Rubrik
Lag (2005:574) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2009:408) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:408
Rubrik
Lag (2009:408) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2010:883) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Omfattning
ändr. 3 a, 4 a §§
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:883
Rubrik
Lag (2010:883) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2012:431) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254, EUTL140/2009 s114
Ikraft
2013-01-04
CELEX-nr
32009L0031
Omfattning
ändr. 3, 15 b §§;nya 2 b, 3 c, 3 d, 10 b §§
SFS-nummer
2012:431
Rubrik
Lag (2012:431) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2014:715) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:715
Rubrik
Lag (2014:715) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2015:281) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:281
Rubrik
Lag (2015:281) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2017:957) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3 a §
SFS-nummer
2017:957
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:957) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2017:1275) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1275
Rubrik
Lag (2017:1275) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2018:1410) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1410
Rubrik
Lag (2018:1410) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation