lagen.nu

Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1965-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:728
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-13

1 § Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) ska bestämmas i förhållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Om enligt 11 kap. 11 § andra stycket kommunallagen (2017:725) någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas. Lag (2017:728).

2 § Har upphävts genom lag (1979:1161).

3 § Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten. För den begravningsverksamhet som bedrivs under huvudmannaskap av en församling eller kyrklig samfällighet ska dock uppgifter som anges i andra stycket lämnas till Kammarkollegiet och avse den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten i samtliga huvudmäns förvaltningsområden.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2013:377).

3 a § När en kommun eller ett landsting har fastställt budgeten, skall kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underrätta Skatteverket om den skattesats som har bestämts för det följande året.

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, skall styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens förslag till skattesats. Har någon annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall styrelsen genast underrätta Skatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har fastställts före november månads utgång, skall, så snart skattesatsen för den preliminära skatten har fastställts, Skatteverket underrättas om skattesatsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144). Lag (2003:679).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 b § Har upphävts genom lag (1999:298).

4 § Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begravningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året före beskattningsåret. En kommun har också rätt att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsvarande summa andra året före avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret. Lag (2011:1300).

Lagrumshänvisningar hit (28)

Ändringar/Förarbeten (28)

4 a § Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades året före avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för andra året före avgiftsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen som fattades det föregående året i fråga om kommunal inkomstskatt, har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av besluten om slutlig skatt under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf ska Skatteverket under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning ska ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144). Det som sägs om trossamfund ska dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten. Varje huvudman är berättigad att uppbära den del av de totala avgiftsintäkterna som motsvarar huvudmannens andel av de totala kostnaderna för begravningsverksamheten enligt de uppgifter om andelen som Kammarkollegiet har lämnat. Lag (2013:377).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (14)

5 § Finner Skatteverket på grund av anmärkning eller eljest att av verket meddelat beslut enligt denna lag blivit uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall verket meddela beslut om rättelse. Lag (2003:679).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

6 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Lag (2003:679).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1965:269

Departement
Finansdepartementet BA
Förarbeten
Prop. 1965:43; BeU 1965:29; Rskr 1965:227
SFS-nummer
1965:269

1972:142

Förarbeten
Prop. 1972:60, FiU 23, rskr 139
Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1972:142

1973:437

Förarbeten
Prop. 1973:49, SkU 1973:30, rskr 1973:199
Omfattning
ändr.;omtryck
SFS-nummer
1973:437

1973:1124

Förarbeten
Prop. 1973:182, SkU 1973:67, rskr 1973:357
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1973:1124

1975:330

Förarbeten
Prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1975:330

Lag (1976:198) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Förarbeten
Prop. 1975/76:147, FiU 1975/76:30, rskr 1975/76:258
Omfattning
ändr. 1-3, 5 §§
SFS-nummer
1976:198
Rubrik
Lag (1976:198) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Lag (1976:335) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Förarbeten
Prop. 1975/76:193, SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1976:335
Rubrik
Lag (1976:335) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Lag (1976:1086) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Förarbeten
Prop. 1976/77:45, SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1976:1086
Rubrik
Lag (1976:1086) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Lag (1977:191) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Förarbeten
Prop. 1975/76:187, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Omfattning
ändr. författningsrubr.;nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§;ny 4 §
SFS-nummer
1977:191
Rubrik
Lag (1977:191) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Lag (1977:282) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1977:282
Rubrik
Lag (1977:282) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1977:1076) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1977/78:49, SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1977:1076
Rubrik
Lag (1977:1076) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1979:392) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1978/79:160, SkU 1978/79:55, rskr 1978/79:334
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
SFS-nummer
1979:392
Rubrik
Lag (1979:392) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1979:1161) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1, 3, 4 §§
SFS-nummer
1979:1161
Rubrik
Lag (1979:1161) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:150, FiU 1980/81:40, rskr 1980/81:420
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1981:557
Rubrik
Lag (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1982:1054) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:19, KU 1982/83:8, rskr 1982/83:30
Omfattning
ändr. 1, 4 §§;ny 4 a §
SFS-nummer
1982:1054
Rubrik
Lag (1982:1054) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1985:534) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1984/85:150 (bil. 1), FiU 1984/85:29, rskr 1984/85:406
Ikraft
1985-07-01
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
SFS-nummer
1985:534
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna i 4 § första stycket och 4 a § första stycket tillämpas första gången i fråga om 1986 års taxering. Beslut som meddelas efter utgången av år 1987 angående taxering till kommunal inkomstskatt tidigare år än 1986 skall beaktas bara om ändringen av den beskattningsbara inkomsten överstiger 100 000 kronor.

Rubrik
Lag (1985:534) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1986:1315) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1315
Rubrik
Lag (1986:1315) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1987:564) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:100 (bil.9). FiU 1986/87:20, 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Ikraft
1987-07-01
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
SFS-nummer
1987:564
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Intill den 1 januari 1988 skall dock hänvisningen i 4 § femte stycket till 8 § lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift avse 8 § lagen (1985:533) om skatteutjämningsavgift.

Rubrik
Lag (1987:564) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1988:190) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Omfattning
ändr. 1, 4 a §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:190
Rubrik
Lag (1988:190) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1988:493) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1987/88:100 (bil.9), FiU 1987/88:19, rskr 1987/88:244
Ikraft
1988-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1988:493
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Intill den 1 januari 1989 skall dock hänvisningen i 1 § första stycket avse lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag.

Rubrik
Lag (1988:493) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1990:353) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
SFS-nummer
1990:353
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Bestämmelserna i 4 § första och tredje styckena samt 4 a § första och tredje styckena tillämpas från och med den 1 januari 1992.

Rubrik
Lag (1990:353) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1991:511) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:511
Rubrik
Lag (1991:511) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1991:1152) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:150, 1990/91:SoU25, rskr 1990/91:384
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1991-10-01
SFS-nummer
1991:1152
Rubrik
Lag (1991:1152) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1991:1678) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, §§;ny 3 a §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1678
Rubrik
Lag (1991:1678) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1991:1945) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:38, 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1945
Rubrik
Lag (1991:1945) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Omfattning
ändr. 1, 3, 3 a, 4 a §§;ny 3 b §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:341
Rubrik
Lag (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:652
Rubrik
Lag (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1992:1583) om ändring i lagen (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Omfattning
ändr. 1, 3 §§ i 1992:341
SFS-nummer
1992:1583
Rubrik
Lag (1992:1583) om ändring i lagen (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1992:1584) om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Omfattning
ändr. 4 § i 1992:652
SFS-nummer
1992:1584
Rubrik
Lag (1992:1584) om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1994:314) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:173, bet. 1993/94:SfU16, rskr. 1993/94:305
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:314
Rubrik
Lag (1994:314) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1994:964) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:100 (bil.8), bet. 1993/94:FiU19, rskr. 1993/94:442
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:964
Rubrik
Lag (1994:964) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1995:1519) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1995:1519
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utbetalning av kommunalskattemedel för år 1995 och tidigare år.

Rubrik
Lag (1995:1519) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:743
Rubrik
Lag (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1997:514) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1997:514
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas från och med februari 1998.

Rubrik
Lag (1997:514) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1997:1257) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 25, bet. 1997/98:FiU3, rskr. 1997/98:122
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1257
Rubrik
Lag (1997:1257) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1998:647) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:647
Rubrik
Lag (1998:647) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1999:298) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ikraft
1999-10-01
Omfattning
upph. 3 b §;ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
SFS-nummer
1999:298
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas första gången i fråga om skatt eller avgift som avser beskattningsåret 2000.
  • 2. En slutavräkning av församlingsskattemedlen för beskattningsåren 1998 och 1999 skall ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Om det förskott som en församling uppburit för beskattningsåren vid avräkning understiger vad församlingen har rätt att uppbära enligt 4 a § i dess äldre lydelse skall skillnaden betalas ut till församlingen. I motsatt fall skall skillnaden återbetalas av församlingen. Utbetalningen eller återbetalning skall göras under andra året efter beskattningsåret med en tolftedel per månad.
Rubrik
Lag (1999:298) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (1999:1238) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelsesr om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/1999:124, 1999/2000:2, bet. 1999/2000:KrU5, 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 a §§
SFS-nummer
1999:1238
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 § tredje stycket och 4 a § tredje stycket tillämpas dock från ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1238) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelsesr om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2002:673) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2002:673
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången i fråga om kommunalskattemedel för januari 2003.

Rubrik
Lag (2002:673) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2003:679) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
SFS-nummer
2003:679
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
  • 2. Rättelse enligt 5 § av skattemyndighets beslut skall efter ikraftträdandet göras av Skatteverket.
  • 3. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2003:679) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2003:888) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rksr. 2003/04:40
Ikraft
2004-03-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2003:888
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas första gången i fråga om kommunalskattemedel för mars 2004.

Rubrik
Lag (2003:888) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2004:774) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 2004/05:13
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:774
Rubrik
Lag (2004:774) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2007:1414) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
SFS-nummer
2007:1414
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
  • 2. Bestämmelserna i 3 § fjärde stycket tillämpas första gången i fråga om Skatteverkets redovisning för fastighetsavgiftsmedel som tillkommer kommuner 2008 och i övrigt för fastighetsavgifter för 2008. Bestämmelsen i 4 § andra stycket andra meningen tillämpas första gången för avgiftsåret 2011.
Rubrik
Lag (2007:1414) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2008:343) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:88, bet. 2007/08:FiU26, rskr. 2007/08:186
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:343
Rubrik
Lag (2008:343) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2011:1300) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 4 a §§
SFS-nummer
2011:1300
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2011:1300) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:134
Rubrik
Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2013:377) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 3, 4 a §§
SFS-nummer
2013:377
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
  • 2. Bestämmelserna i 4 a § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om begravningsavgifter och förskott på dessa för år 2017.
Rubrik
Lag (2013:377) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lag (2017:728) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:728
Rubrik
Lag (2017:728) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation