lagen.nu

Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1964-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:496
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

1 § Åklagare skall i den utsträckning och den ordning Riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken. Förordning (1994:1764).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:207, 1994:1764
2 § har upphävts genom förordning (1994:1764).

3 § Har åklagare enligt 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter, bör åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt sammanträffande. Om det är lämpligare, får underrättelsen lämnas av en annan åklagare än den som utfärdat föreläggandet.

Bestämmelser om underrättelse om sådana strafförelägganden som avses i första stycket och som har utfärdats innan den misstänkte fyllt 21 år finns i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Förordning (1996:1464).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Har åklagare enligt 20 kap. 7 § första stycket 2 rättegångsbalken beslutat om åtalsunderlåtelse bör underrättelse om beslutet lämnas muntligen till den misstänkte. Underrättelsen får lämnas av annan åklagare än den som har meddelat beslutet. Möter särskilda svårigheter för underrättelse på angivet sätt får underrättelse ske skriftligen.

Bestämmelser om underrättelse om beslut om straffvarning som avser brott som någon har begått innan han eller hon har fyllt arton år finns i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2015:87).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Har upphävts genom förordning (1980:550).
6 § Har upphävts genom förordning (1994:1764).

7 § Om domstolen med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken har beslutat att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård, ungdomsvård eller ungdomstjänst som utdömts i tidigare mål ska avse ytterligare brott, eller om den har bestämt påföljden med tillämpning av 34 kap. 2 § brottsbalken, ska åklagaren, om domen meddelats innan den tidigare domen fått laga kraft, skaffa upplysningar om utgången i det tidigare målet. Ska frågan om påföljd för brottet prövas på nytt av domstol enligt 34 kap. 6 § första stycket brottsbalken, ska åklagaren genast anmäla saken för prövning. Förordning (2016:496).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1979:698, 1981:245, 2016:496

8 § Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsyn enligt 28 kap. 8 § brottsbalken utan att framställning därom har gjorts av övervakningsnämnden, skall åklagaren, innan talan väcks, inhämta yttrande från övervakningsnämnden eller Kriminalvården. Förordning (2005:988).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:740

Departement
Justitiedepartementet Å
SFS-nummer
1964:740

1971:932

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1971:932

Förordning (1979:698) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 4, 5, 7 §§
SFS-nummer
1979:698
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till ungdomsfängelse.

Rubrik
Förordning (1979:698) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1980:550) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
upph. 5 §
SFS-nummer
1980:550
Rubrik
Förordning (1980:550) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1981:245) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 7 §
SFS-nummer
1981:245
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. I fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till internering gäller dock 7 § i dess äldre lydelse.

Rubrik
Förordning (1981:245) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1981:882) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
SFS-nummer
1981:882
Rubrik
Förordning (1981:882) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1982:207) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1982:207
Rubrik
Förordning (1982:207) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1985:77) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förarbeten
Jfr prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Omfattning
ny 4 §
Ikraft
1985-04-01
SFS-nummer
1985:77
Rubrik
Förordning (1985:77) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1987:1013) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ny 8 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1013
Rubrik
Förordning (1987:1013) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1988:824) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:824
Rubrik
Förordning (1988:824) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1990:1026) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ändr. författningsrubr., 8 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1026
Rubrik
Förordning (1990:1026) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1994:1764) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
upph. 2, 3, 6 §§;ändr. 1, 4 §§
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1994:1764
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. Äldre föreskrifter tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndighet där förundersökning har inletts före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1994:1764) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (1996:1464) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Omfattning
ny 3 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1996:1464
Rubrik
Förordning (1996:1464) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (2005:988) om ändring i förordningen (1964:988) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:988
Rubrik
Förordning (2005:988) om ändring i förordningen (1964:988) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (2015:87) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:87
Rubrik
Förordning (2015:87) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Förordning (2016:496) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:496
Rubrik
Förordning (2016:496) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation