lagen.nu

Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:608
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § När länsstyrelsen förordnar särskild förrättningsman att upptaga protest enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall i förordnandet angivas den eller de kommuner eller eljest det område där den förordnade äger upptaga protest.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över förordnanden som avses i första stycket. Förteckningen skall innehålla uppgift om förrättningsmans namn och adress samt det område förordnandet avser. Förordning (1977:833).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:833

2 § Det åligger förrättningsmannen att efter framställning upptaga protest av växel eller check.

När protest upptages, skola bestämmelserna i 89 och 90 §§ växellagen eller 67 och 68 §§ checklagen iakttagas noggrant.

3 § Vad som förekommit vid protest skall omedelbart antecknas i protokoll i enlighet med bestämmelserna i 91 § växellagen och 69 § checklagen.

Växeln eller checken skall, sedan den försetts med bevis om protesten, jämte avskrift av protokollet tillhandahållas sökanden.

Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och hållas tillgängligt för envar som önskar taga del därav.

När förordnandet upphör, skola förrättningsmannens protokoll överlämnas till länsstyrelsen.

4 § För varje växel- eller checkprotest får förrättningsmannen ta ut ersättning med samma belopp som gäller för avgiftsklass 1 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). I beloppet ingår inte mervärdesskatt som belöper på uppdrag att ta upp sådana protester.

För kopia av protokoll när kopian utfärdas utan samband med en förrättning får ersättning tas ut med tio kronor.

Ersättning för resa betalas enligt de grunder som länsstyrelsen fastställer.

Ersättningen skall antecknas på den kopia av protokoll som tillställs sökanden. På begäran skall lämnas särskilt kvitto. Förordning (1992:608).

Ändringar/Förarbeten (6)

5 § Länsstyrelsen skall tillse att förrättningsmannen fullgör sina skyldigheter enligt växellagen och checklagen samt denna kungörelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:680

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1964:680

1968:548

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1968:548

1973:498

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1973:498

Förordning (1976:692) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1976:692
Rubrik
Förordning (1976:692) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Förordning (1977:833) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1977:833
Rubrik
Förordning (1977:833) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Förordning (1980:903) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1980:903
Rubrik
Förordning (1980:903) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Förordning (1987:9) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1987-03-01
SFS-nummer
1987:9
Rubrik
Förordning (1987:9) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Förordning (1992:608) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:608
Rubrik
Förordning (1992:608) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation