lagen.nu

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1450
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell karaktär.

Från lagens tillämpningsområde undantas

Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen. Lag (2014:1450).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:169, 2014:1450

2 § Bestämmelserna i denna lag avse icke köparens och säljarens rättshandlingsförmåga, köpeavtalets form eller köpets rättsverkningar i förhållande till andra än parterna.

3 § Köparen och säljaren äga genom uttrycklig bestämmelser överenskomma att lagen i visst land skall tillämpas på köpet. Sådan överenskommelse är även gällande, om den eljest otvetydigt framgår av avtalet.

Fråga, huruvida giltig överenskommelse om tillämpning av visst lands lag kommit till stånd, bedömes enligt lagen i detta land.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Föreligger icke sådan överenskommelse som avses i 3 §, tillämpas lagen i det land där säljaren har sitt hemvist då han mottager beställningen eller, som beställningen mottages vid ett säljaren tillhörigt fast driftställe, lagen i det land där detta är beläget.

Lagen i det land där köparen har sitt hemvist eller där han innehar fast driftställe, från vilket beställningen göres, skall dock tillämpas, såframt säljaren eller hans representant mottager beställningen i detta land.

Beträffande köp på börs eller auktion skall tillämpas lagen i det land där börsen finnes eller auktionen äger rum.

5 § I fråga om sättet för undersökning av godset, frister för undersökningen och meddelanden i anslutning till denna samt de åtgärder som skola vidtagas därest godset avvisas skall, om ej annat uttryckligen avtalats, tillämpas lagen i det land där undersökningen skall äga rum.

6 § Bestämmelse i utländsk lag som är uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket må ej här vinna tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:528

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1964:149; 1LU 1964:32; Rskr 1964:313
SFS-nummer
1964:528

1964:529

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1964:529

Lag (1998:169) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Förarbeten
Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:169
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Lagen skall inte tillämpas på avtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande.

Rubrik
Lag (1998:169) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Lag (2014:1450) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2014:1450
Rubrik
Lag (2014:1450) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation