lagen.nu

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:51
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vad i lagen om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift stadgas angående ansvarighet för skada i följd av atomolycka skall äga tillämpning beträffande det i Amerikas Förenta Stater registrerade atomfartyget Savannah.

2 § Ansvarigheten för innehavaren av Savannah för skada i följd av en och samma atomolycka skall vara begränsad till ett belopp i svenska kronor motsvarande femhundra miljoner U.S. dollar efter den köpkurs å checkar utställda i U.S. dollar som gäller vid tiden för skadeersättningarnas bestämmande.

Ansvarighetsbeloppet innefattar jämväl ränta och rättegångskostnader.

3 § Amerikas Förenta Stater i egenskap av innehavare av Savannah befrias från försäkringsplikt varom stadgas i 10 § atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 246).

4 § Anmälan enligt 13 § andra stycket sista punkten atomansvarighetslagen av anspråk på ersättning för skada i följd av atomolycka, som medfört ansvarighet för innehavaren av Savannah, skall göras hos länsstyrelsen i Stockholms län. Förordning (1991:51).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:51

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:518

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1964:518

Förordning (1991:51) om ändring i kungörelsen (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:51
Rubrik
Förordning (1991:51) om ändring i kungörelsen (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation