lagen.nu

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken;

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-03-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:119
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1965; dock må dessförinnan bestämmelser meddelas av Konungen enligt vad i balken och denna lag är för vissa fall stadgat.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Genom brottsbalken upphävas med den begränsning som följer av vad här nedan stadgas

strafflagen den 16 februari 1864 med undantag av 6 kap. 1-7 §§;

3 § förordningen den 16 november 1841 (nr 58) emot fylleri och dryckenskap;

lagen den 22 april 1927 (nr 110) om tillsyn över dem, som utskrivits på prov från förvaring eller internering i säkerhetsanstalt;

lagen den 24 september 1931 (nr 328) med vissa bestämmelser om bötesstraff utom strafflagens område (särskild böteslag);

lagen den 15 juni 1935 (nr 343) om ungdomsfängelse;

lagen den 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt;

lagen den 22 juni 1939 (nr 314) om villkorlig dom;

lagen den 18 september 1943 (nr 691) om villkorlig frigivning;

lagen den 20 april 1951 (nr 175) med vissa bestämmelser om böter och viten; samt

lagen den 30 december 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig;

så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning eller i reglemente, instruktion eller annan särskild föreskrift stridande mot bestämmelserna i brottsbalken eller denna lag.

3 § Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses eljest däri lagrum, som ersatts genom bestämmelse i brottsbalken eller denna lag, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

4 § Är i lag eller författning för brott stadgat fängelse utan angivande av längsta tid därför, må fängelse ej ådömas på längre tid än ett år.

Till straffarbete må ej vidare dömas; i stället dömes till fängelse på tid som är stadgad för straffarbete. Vad nu sagts skall dock ej äga tillämpning i mål, vari domstol före den 1 januari 1965 dömt till straffarbete.

5 § Ingen må dömas för gärning, för vilken ej var stadgat straff när den begicks.

Straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Gäller annan lag när dom meddelas, skall den lagen tillämpas, om den leder till frihet från straff eller till lindrigare straff; vad nu är sagt skall dock ej gälla, när fråga är om gärning som under viss tid varit straffbelagd på grund av då rådande särskilda förhållanden.

Beträffande ådömande av annan påföljd för brott än straff skall vad i brottsbalken stadgas äga tillämpning även å gärning som begåtts före den 1 januari 1965; dock må i sådant fall fär gärning, som någon begått under inflytande av sinnesbeskaffenhet som avses i 5 kap. 5 § strafflagen, ej tillämpas annan påföljd än överlämnande till särskild vård.

Vad i 36 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ brottsbalken stadgas skall äga tillämpning jämväl när fråga är om gärning, för vilken straff jämlikt andra stycket skall bestämmas enligt äldre lag.

Rättsfall (29)

MÖD 2004:60: Miljösanktionsavgift-----Sedan en person tagit lokal för hygienisk behandling i...
MÖD 2004:61: Miljösanktionsavgift-----En enskild näringsidkare påfördes en...
MÖD 2007:40: Miljösanktionsavgift ----- Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap....
MÖD 2007:8: Miljösanktionsavgift-----Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap....
MÖD 2007:9: Miljösanktionsavgift-----Miljösanktionsavgift nedsattes med analog tillämpning...
MÖD 2017:59: Miljösanktionsavgift på grund av överträdelse av tidsintervall för...
NJA 1986 s. 525: Enligt 15 § 2 st körkortslagen (1977:477) gällde tidigare att ett körkort blev...
NJA 1990 s. 772: Vid bestämmande av påföljd för rattfylleri begånget i februari 1989 har...
NJA 1991 s. 692: Vid bestämmande av dagsbotsbelopp har hänsyn ansetts kunna tas till...
NJA 1993 s. 511: Ägare av registreringspliktig fritidsbåt hade fällts till ansvar för att han...
NJA 1994 s. 624: I mål om medhjälp till grovt rattfylleri som begåtts före lagändringarna d 1...
NJA 1995 s. 333: Fråga om tillämpning av 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av BrB.
NJA 1995 s. 606: En åtalad gärning var vid begåendet straffbar som försök till varusmuggling...
NJA 1996 s. 613: Upphävande av restriktioner för införsel av hund från Norge har med hänsyn till...
NJA 1997 s. 606: Fråga om tillämpning i fråga om straffskatt av de principer som kommit till...
NJA 1999 s. 215: En rättslig kvalificering varigenom en gärning bedöms vara straffri har ansetts...
NJA 1999 s. 647: En näringsidkare har dömts till fängelse sex månader för bokföringsbrott, grovt...
NJA 2001 s. 409: Åtal väcktes för publicering av integritetskränkande och andra personuppgifter...
NJA 2004 s. 472: En körning med lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning har...
NJA 2007 s. 400: En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat...
NJA 2008 s. 637: Fråga om betalningsansvar för parkeringsanmärkning när det vid...
NJA 2016 s. 649: Grunderna för 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken...
RH 1995:49: Särskild rättsverkan i form av straffskatt enligt lag (1961:181) om försäljning...
RH 1997:69: Vid gärningstillfället har införsel av alkohol som ej tillkännagetts för...
RH 2001:48: Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik för bilförare som har kört på en...
RH 2002:24: Straffet för egenmäktighet med barn, grovt brott, är numera fängelse lägst sex...
RH 2002:70: En man begick under flera års tid på 1980-talet ett stort antal våldtäkter...
RH 2010:2: Fråga om straffmätning för mord.
RH 2011:65: Det har inte ansetts möjligt att rubricera grovt bedrägeri som grovt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § I annat mål än sådant, som av första domstol avgjorts före den 1 januari 1965, skola bestämmelserna i 34 kap. brottsbalken, med iakttagande av vad i 9-11 §§ denna lag sägs, tillämpas jämväl när fråga är om brott, som begåtts före sagda dag. Lag (1975:1396).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1975:1396

7 § Åklagares befogenhet att tala å brott skall bedömas efter den lag som gäller när åtal väckes. Bedömningen skall dock alltid ske efter äldre lag, om när handlingen företogs brottet var undantaget från allmänt åtal eller för sådant åtal var stadgat särskilt villkor och bestämmelsen härom icke upptagits i den nya lagen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Förekomma till verkställighet på en gång dom, varigenom någon dömts till straffarbete på viss tid, och annan dom, meddelad före den 1 januari 1965, enligt vilken han har att undergå fängelse, skall fortfarande tillämpas vad i 4 kap. 5 § andra stycket och 6 § första stycket strafflagen sägs.

9 § Vad i brottsbalken stadgas om fängelse skall, med de undantag som angivas nedan, i tillämpliga delar gälla i fråga om straffarbete och beträffande fängelse som ådömts före balkens ikraftträdande.

  • 1. Vid prövning av fråga om villkorlig frigivning från gemensamt straff, som bestämts jämlikt 4 kap. 3 § strafflagen, skall alltjämt iakttagas vad i 1 § andra stycket, 14 § andra stycket och 20 § första stycket lagen om villkorlig frigivning sägs.
  • 2. I fråga om den som vid brottsbalkens ikraftträdande är villkorligt frigiven från straffarbete eller fängelse skall beträffnde prövotidens längd och innehållet i honom meddelade särskilda föreskrifter alltjämt tillämpas vad därom stadgas i lagen om villkorlig frigivning. Vid tillämpning av 26 kap. 18 § brottsbalken må, såvitt avser förhållande som hänför sig till tiden före balkens ikraftträdande, ej föreläggas vite. Ej heller må den som på grund av sådant förhållande omhändertages jämlikt 26 kap. 22 § brottsbalken kvarhållas längre än en vecka.
  • 3. I fråga om bortfallande av straffarbete eller av fängelse, som ådömts före brottsbalkens ikraftträdande, skall gälla vad i 5 kap. 20 och 22 §§ strafflagen stadgas; i stället för tid som där sägs skall dock för bortfallande av straffarbete på kortare tid än sex månader gälla en tid av fem år.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Lagen om villkorlig dom skall med nedan angivna avvikelser alltjämt äga tillämpning i fall då villkorlig dom enligt 1 § nämnda lag meddelats före brottsbalkens ikraftträdande.

  • 1. Vad i lagen om villkorlig dom sägs om övervakningsdomstol skall i stället gälla övervakningsnämnd varom förmäles i 37 kap. 1 § brottsbalken; dock skall fråga om förverkande av villkorligt anstånd alltid avgöras av domstol. Beträffande övervakningsnämnds och domstols handläggning och beslut i ärenden enligt lagen om villkorlig dom skola bestämmelserna i 37 och 38 kap. brottsbalken äga motsvarande tillämpning. Övervakningsnämnd må icke finnas tillsatt jämlikt 25 § lagen om villkorlig dom efter det att brottsbalken trätt i kraft.
  • 2. Finnes den som erhållit villkorligt anstånd hava begått annat brott skall, i stället för vad i 13 § 1 mom. lagen om villkorlig dom sägs, gälla att rätten må döma särskilt till påföljd för detta brott eller förklara anståndet förverkat och, med undnröjande av vad som må hava bestämts om straff, döma till påföljd för det brott som avsågs med den villkorliga domen och det nya brottet eller ock, om brottet begåtts före prövotidens början, utan att bestämma annan påföljd förordna att anståndet skall avse jämväl ådömande av straff för detta brott. I fall som nu avses skola bestämmelserna i 14 och 16 §§ lagen om villkorlig dom äga motsvarande tillämpning.
  • 3. Förklaras villkorligt anstånd förverkat, må rätten, jämväl i annat fall än som avses ovan under 2, under förutsättningar som angivas i 28-31 kap. brottsbalken döma till skyddstillsyn, ungdomsfängelse eller internering eller förordna om överlämnande till särskild vård att träda i stället för straff för det brott som avsågs med den villkorliga domen.
  • 4. Vad i 34 kap. 11, 12 och 13 §§ brottsbalken stadgas om att vissa påföljder skola träda i stället för villkorlig dom skall jämväl avse villkorlig dom enligt 1 § lagen om villkorlig dom och straff som utsatts i domen.

11 § Beträffande ungdomsfängelse, ådömt enligt äldre lag, skall i tillämpliga delar gälla vad i brottsbalken stadgas om ungdomsfängelse och beträffande förvaring eller internering i säkerhetsanstalt vad i balken är stadgat om internering, varvid utskrivning på prov skall anses såsom vård utom anstalt. Vid tillämpning av 29 kap. 8 § och 30 kap. 11 § brottsbalken må, såvitt avser förhållande som hänför sig till tiden före balkens ikraftträdande, ej föreläggas vite. Beträffande den, som vid balkens ikraftträdande undergår ungdomsfängelse, må icke meddelas föreskrift enligt 34 kap. 8 § andra stycket brottsbalken om tid för vård i anstalt, när fråga är om brott som begåtts före balkens ikraftträdande. I fråga om den som undergår förvaring eller internering i säkerhetsanstalt och för vilken minsta tiden för påföljden gått till ända skall tid, varom stadgas i 30 kap. 8 § brottsbalken, räknas från dagen för balkens ikraftträdande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § För brott som begåtts före den 1 januari 1965 må, även om hinder ej möter till följd av vad i 35 kap. brottsbalken sägs, påföljd ej ådömas, om straff skulle vara att anse som förfallet vid bedömning efter lag som gällde då brottet begicks. Lag (1986:119).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1986:119

13 § Vad i lag eller författning är föreskrivet om särskild rättsverkan av att straffarbete kan följa å brott skall tillämpas, när fråga är om brott varå kan följa fängelse i mer än ett år. Stadgande om särskild rättsverkan av att någon dömes till straffarbete skall äga tillämpning, när fängelse i minst sex månader ådömes.

14 § Följande lagrum skola alltjämt äga tillämpning i deras lydelse vid brottsbalkens ikraftträdande:

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1969:83, 1970:315

16 § 6 punkten förordningen den 16 februari 1864 (nr 11 s. 101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall;

1 punkten övergångsbestämmelserna till lagen den 3 juni 1938 (nr 251) om ändring i vissa delar av strafflagen;

3 punkten övergångsbestämmelserna till lagen den 12 juni 1942 (nr 378) om ändring i vissa delar av strafflagen; ävensom

5 och 7 §§ lagen den 30 juni 1948 (nr 451) angående införande av lagen om ändring i strafflagen m.m. Lag (1970:315).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1965:621, 1983:241
15 § har upphävts genom lag (1983:241).
16 § har upphävts genom lag (1983:241).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:163

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1964:10; 1LU 1964:3; Rskr 1964:79
SFS-nummer
1964:163

1965:621

Omfattning
ändr. 16 §
SFS-nummer
1965:621

1969:83

Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1969:83

1970:315

Förarbeten
Prop. 1970:92, 3LU 48, rskr 226
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1970:315

1975:1396

Förarbeten
Prop. 1975/76:42, JuU 1975/76:16, rskr 1975/76:111
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1975:1396

Lag (1983:241) om ändring i lagen (1964:163) om införande av brottsbalken

Förarbeten
Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Omfattning
upph. 15, 16 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:241
Rubrik
Lag (1983:241) om ändring i lagen (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1986:119) om ändring i lagen (1964:163) om införande av brottsbalken

Förarbeten
Prop. 1985/86:23, JuU 1985/86:13, rskr 1985/86:110
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:119
Rubrik
Lag (1986:119) om ändring i lagen (1964:163) om införande av brottsbalken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation