lagen.nu

Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1963-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1299
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Lag om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

1 § Fideikommissbo är i beskattningshänseende att anse som oskift dödsbo.

2 § Om en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning, skall skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust inte anses uppkomma genom överföringen. Lag (1999:1237).

Rättsfall (2)

RÅ 2002 ref. 90: Skattefrihet vid försäljning av fastighet från ett fideikommissaktiebolag har...
RÅ 2002 ref. 90: Skattefrihet vid försäljning av fastighet från ett fidiekommissaktiebolag har...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1043, 1999:1237

2 a § I fall som avses i 2 § har en fideikommissinnehavare eller ett fideikommissbo rätt att efter anmälan undantas från beskattning för sådan intäkt av näringsverksamhet som hänför sig till skogsbruk eller tomtrörelse och som föranleds av överföringen. Därvid gäller i fråga om skogsbruk att aktiebolaget skall överta det återstående anskaffningsvärde som gäller för fideikommisset eller fideikommissboet. I fråga om tomtrörelse gäller att bolagets anskaffningsvärde för en fastighet eller en del av fastighet som vid överföringen ingår i tomtrörelsen anses motsvara det skattemässiga värdet av en sådan fastighet eller fastighetsdel hos fideikommisset eller fideikommissboet. Lag (1999:1237).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1237, 1999:1043

2 b § Efter anmälan av fideikommissinnehavaren eller fideikommissboet inträder i fall som avses i 2 § aktiebolaget i överlåtarens skattemässiga situation i fråga om värdeminskningsavdrag för täckdikningsanläggningar och skogsvägar på fastigheten. Lag (1999:1043).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1043

2 c § Om en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning, skall skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust inte anses uppkomma genom överföringen. Lag (1999:1237).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1237, 1999:1043

2 d § Om en fastighet eller en tillgång som ingår i en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss efter utgången av år 1999 har överförts till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning, skall bolagets anskaffningsvärde eller anskaffningsutgift för egendomen anses motsvara tillgångens skattemässiga värde vid tidpunkten för överföringen. Lag (1999:1237).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1237, 1999:1043

2 e § Vid överföring av en näringsfastighet enligt 2 § tillämpas inte bestämmelserna om återföring av värdeminskningsavdrag m.m. i 26 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1237).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 f § Om i fall som avses i 2 eller 2 c § en överföring av en fideikommissfastighet eller en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss gjorts efter utgången av år 1999 skall anskaffningsvärdet eller anskaffningsutgiften för aktie som förvärvas i samband med överföringen anses motsvara den överförda fastighetens respektive samlingens marknadsvärde vid den tidpunkten, fördelat på de aktier som då förvärvas. Lag (1999:1237).

Rättsfall (1)

HFD 2017 ref. 73: Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1237, 1999:1043

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1237).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § I fråga om framställning som avses i denna lag och om överklagande av beslut rörande tillämpning av lagen gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) i tillämpliga delar. Lag (2011:1299).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § har upphävts genom lag (1999:1043).
6 § har upphävts genom lag (1986:1294).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1963:587

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1963:26; Be1LU 1963:2; Rskr 1963:364
SFS-nummer
1963:587

Lag (1979:179) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Förarbeten
Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
SFS-nummer
1979:179
Rubrik
Lag (1979:179) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Lag (1986:1294) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
upph. 6 §;ändr. författningsrubr., 3, 4, 5 §§
SFS-nummer
1986:1294
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången i fråga om 1987 års taxering.

Rubrik
Lag (1986:1294) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Lag (1990:352) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikomissbo

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ikraft
1990-06-30
Omfattning
upph. 3 §;ändr. 4, 5 §§
SFS-nummer
1990:352
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på ärenden och mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i äldre bestämmelser sägs om lokal skattemyndighet och länsskattemyndighet skall från och med den 1 januari 1991 gälla skattemyndighet.

Rubrik
Lag (1990:352) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikomissbo

Lag (1999:1043) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU6, rskr. 1999/2000:54
Ikraft
1999-12-31
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 2 §;nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g §§
SFS-nummer
1999:1043
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas på överföringar och avyttringar som sker den 1 januari 2000 eller senare.
  • 2. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag före utgången av år 1999 och bolaget avyttrar fastigheten skall bolagets anskaffningsvärde för tillgången anses motsvara fastighetens marknadsvärde den 1 januari 2000.
  • 3. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag före utgången av år 1999 och en aktie som förvärvats i samband med överföringen avyttras skall anskaffningsvärdet för aktien anses motsvara dess marknadsvärde den 1 januari 2000.
Rubrik
Lag (1999:1043) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Lag (1999:1237) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
upph. 2 e §;nuvarande 2 f, 2 g §§ betecknas 2 e, 2 f §§;ändr. 2, 2 a, 2 c, 2 d §§, de nya 2 e, 2 f §§;ny 3 §
SFS-nummer
1999:1237
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i den kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1237) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Lag (2011:1299) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2011:1299
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts hos Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om skattenämnd och dess medverkan i skatteärenden gäller dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Rubrik
Lag (2011:1299) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation