lagen.nu

Kungörelse (1963:497) om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1963-10-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 1972:540
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Sedan den 6 oktober 1961 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk översättning bilaga (bilaga 1) vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, har Kungl. Maj:t -- med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt -- funnit gott
dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av sin lydelse i den svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga (bilaga 2) fogade anvisningar;
dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att, utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1963:497

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Jfr prop. 1962:7; BeU 1962:2; Rskr 1962:51
SFS-nummer
1963:497

1972:540

Omfattning
ändr. 3 p anvisn. till art. VII (bil. 2)
SFS-nummer
1972:540
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation