lagen.nu

Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1962-12-14
Ändring införd
t.o.m SFS 2018:1409
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-01

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd till viss vattenverksamhet tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd till viss vattenverksamhet skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1998:864).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § För bättre utnyttjande av vattenkraft får, efter ansökan hos mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken, tillstånd enligt denna lag lämnas till tillfällig vattenreglering eller annan vattenverksamhet, som avses i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken, eller också ändrade bestämmelser meddelas om innehållande eller tappning av vatten, om åtgärden prövas ur allmän synpunkt medföra fördelar, som överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. Lag (2010:925).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864, 2010:925

3 § Bestämmelserna i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall tillämpas på vattenverksamhet enligt denna lag, om inte annat föranleds av bestämmelserna i det följande. Lag (1998:864).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864

4 § Tillstånd till vattenverksamhet enligt denna lag skall meddelas för viss tid, högst tre år.

Sedan tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden därför gått till ända, skall sökanden vidtaga de åtgärder, som erfordras för att återställa förhållandena i lämpligt skick. Mark- och miljödomstolen har att i samband med tillståndet meddela erforderliga bestämmelser härom. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:864, 2010:925

5 § Bestämmelsen i 11 kap. 6 § första stycket miljöbalken skall inte äga tillämpning i fråga om vattenverksamhet enligt denna lag. Lag (1998:864).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864

6 § Bestämmelserna i 5 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet angående vattenreglering med tvångsdelaktighet gäller inte regleringar, som avses i denna lag. Är det uppenbart, att en reglering är till nytta för annan som tillgodogör vattenkraft, är denne dock skyldig att i den mån så kan anses skäligt bidra till kostnaden för regleringen. I fråga om talan om sådant bidrag tillämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

I fråga om förvaltningen av en vattenreglering med flera deltagare gäller vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter är stadgat om samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (1998:864).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864

7 § Bestämmelserna om specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken och bestämmelserna i 17 kap. 4 a § miljöbalken ska inte gälla i fråga om vattenverksamhet enligt denna lag.

I fråga om vattenverksamhet enligt denna lag ska en liten miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 47 § miljöbalken tas fram. Lag (2017:956).

Ändringar/Förarbeten (6)

8 § För vattenkraft, som går förlorad för strömfallsägare till följd av sådan enligt denna lag medgiven åtgärd, med vilken ej åsyftas att tillgodogöra samma vattenkraft, skall ersättning utgå allenast såvitt fråga är om tillgodogjord vattenkraft eller om vattenkraft, som uppenbarligen är avsedd att tillgodogöras under den tid tillståndet skall gälla. Lag (1983:653).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:653

9 § Vid meddelande av tillstånd till vattenverksamhet enligt denna lag får mark- och miljödomstolen, om det behövs för att undvika dröjsmål med verksamheten, skjuta upp frågan om de föreskrifter, som erfordras angående ersättning, avgifter eller annat. Därvid tillämpas 22 kap. 27 § andra - femte stycket miljöbalken. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864, 2010:925

10 § Ersättning, som bestämmes i penningar, må fastställas att utgå för år eller del av år, så länge verksamheten pågår. Har tillstånd till verksamheten tagits i anspråk, skall sådan ersättning utgå för hela den tid därefter, för vilken tillståndet meddelats, om ej mark- och miljödomstolen förordnar annorlunda.

När skäl äro därtill, må mark- och miljödomstolen höja eller sänka ersättning, som fastställts att utgå för år eller del av år, eller meddela nya eller ändrade bestämmelser om vidtagande av åtgärder, som kunna erfordras för tillgodoseende av allmän eller enskild rätt. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:864, 2010:925

11 § Mark- och miljödomstols beslut, varigenom meddelats bestämmelser om skyldighet att förebygga eller avhjälpa skada eller olägenhet till följd av vattenverksamhet enligt denna lag eller att utgiva ersättning därför, skall, såframt tillståndet till verksamheten tagits i anspråk, gå i verkställighet som om det vunnit laga kraft, där ej annorlunda förordnas.

Belopp, som i enlighet med mark- och miljödomstolens beslut nedsatts hos länsstyrelsen eller guldits i annan ordning, må ej återkrävas. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:864, 2010:925

12 § Anspråk på ersättning för skada, förlust eller intrång som inte förutsetts av mark- och miljödomstolen ska, för att få tas upp till prövning, anmälas till mark- och miljödomstolen inom fem år eller den längre tid, högst tolv år, som mark- och miljödomstolen kan ha föreskrivit, räknat från det tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden därför gått till ända. Om en vattenverksamhet enligt denna lag efterföljs av en vattenverksamhet som fått tillstånd enligt miljöbalken, får anspråk med anledning av den förra verksamheten framställas inom den tid som gäller för den senare verksamheten enligt 24 kap. 18 § tredje eller fjärde stycket miljöbalken. Anmälan om ersättningsanspråk ska vara skriftlig och den ska ges in till mark- och miljödomstolen i två exemplar. Mark- och miljödomstolen ska i domen erinra om vad skadelidande har att iaktta. Lag (2018:1409).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Har upphävts genom lag (1974:275).
14 § Har upphävts genom lag (1983:653).

15 § Bestämmelserna i 17 § andra och tredje stycket lagen (1998:811) om införande av miljöbalken hindrar inte att ansökan om tillstånd till åtgärder enligt denna lag tas upp till prövning. Lag (1998:864).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864

16 § I mål enligt denna lag skall ett exemplar av ansökningshandlingarna jämte kungörelsen av mark- och miljödomstolen tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket vattenverksamheten huvudsakligen skall utövas.

Vid tillämpning i mål, varom nu är fråga, av bestämmelsen i 22 kap. 17 § miljöbalken får i brådskande fall den i detta lagrum angivna fristen begränsas. Parterna skall dock beredas skäligt rådrum. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (4)

17 § I mål enligt denna lag får på begäran av sökanden mark- och miljödomstolen utan huvudförhandling i brådskande fall medge att åtgärder för vattenverksamheten vidtas, innan frågan om sådana åtgärder slutligen avgörs. Är fråga om åtgärd, som omfattar vidlyftigare arbete, eller är avsevärt intrång på allmän eller enskild rätt att befara därav, får förordnande meddelas endast om riket är i krig.

När synnerliga skäl föreligger, får mark- och miljödomstolen i mål enligt denna lag medge sökanden att utan hinder av bestämmelsen i 11 kap. 10 § miljöbalken påbörja arbete, som där avses.

Mark- och miljödomstolens beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, men det kan ändras när förhållandena föranleder det. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864, 2010:925

18 § Är riket i krig och är med hänsyn till kraftförsörjningen oundgängligen erforderligt att åtgärd, som avses i 2 §, vidtas utan dröjsmål, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordna att åtgärden får, ändå att den är av beskaffenhet att mark- och miljödomstolens medgivande därtill skall inhämtas, vidtas utan föregående prövning av mark- och miljödomstolen. Vidtar någon åtgärd med stöd av vad nu sagts, skall han ofördröjligen efter dess verkställande göra ansökan hos mark- och miljödomstolen om godkännande av åtgärden.

I fråga om ansökan, som i första stycket sägs, och påföljd för underlåtenhet att göra sådan ansökan gäller vad i miljöbalken stadgas för fall som avses i 11 kap. 16 § samma lag. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864, 2010:925

19 § Säkerhet, som avses i 22 kap. 27 och 28 §§ miljöbalken, skall i mål, varom är fråga i denna lag, gälla all ersättning, som icke skall erläggas innan meddelat tillstånd tages i anspråk, ävensom kostnader för åtgärd, som mark- och miljödomstolen kan ha föreskrivit med stöd av 4 § andra stycket. Lag (2010:925).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:653, 1998:864, 2010:925
20 § Har upphävts genom lag (1983:653).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1962:627

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 1962:200; 3LU 1962:45; Rskr 1962:400
SFS-nummer
1962:627
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963, då lagen den 20 oktober 1939 (nr 732) med särskilda bestämmelser angående tillfällig vattenreglering upphör att gälla. Har dessförinnan meddelats beslut, som innefattar tillstånd till tillfällig vattenreglering enligt lagen den 20 oktober 1939, skola dock sistnämnda lags bestämmelser alltjämt äga tillämpning å sådan reglering.

1971:532

Förarbeten
Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Omfattning
ändr. 7, 14 §§
SFS-nummer
1971:532

1974:275

Förarbeten
Prop. 1974:83, CU 1974:28, rskr 1974:229
Omfattning
upph. 13 §;ändr. 7, 16 §§
SFS-nummer
1974:275

Lag (1983:653) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Omfattning
upph. 14, 20 §§;ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:653
Rubrik
Lag (1983:653) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Lag (1992:1426) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1992:1426
Rubrik
Lag (1992:1426) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Lag (1994:1633) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1633
Rubrik
Lag (1994:1633) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Lag (1998:864) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:864
Rubrik
Lag (1998:864) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Lag (2005:573) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:573
Rubrik
Lag (2005:573) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Lag (2010:925) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Omfattning
ändr. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:925
Rubrik
Lag (2010:925) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Lag (2017:956) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:956
Rubrik
Lag (2017:956) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Lag (2018:1409) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 12 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1409
Rubrik
Lag (2018:1409) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation