lagen.nu

Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1962-04-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1018
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som åberopas till bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått eller enligt EU:s rättsakter, uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms den som i samband med ansökan om ursprungsintyg uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling samt den som tillhandahållit en åberopad handling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig uppgift. Är brottet att anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket, döms till böter.

Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till ansvar. Lag (2010:1018).

Ändringar/Förarbeten (6)

1 a § Har upphävts genom lag (1981:436).

2 § Den som frivilligt rättar oriktig uppgift skall vara fri från straff.

3 § Vad som föreskrivs i 19 § samt 32 § första stycket första meningen och andra stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall också tillämpas i fråga om brott som avses i denna lag. Lag (2000:1227).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1227

4 § Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast efter medgivande av Tullverket. Lag (1999:402).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:418, 1999:402

5 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förundersökning rörande brott mot denna lag. Lag (1981:436).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:436

Ändringar och övergångsbestämmelser

1962:120

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 1962:92; 1LU 1962:30; Rskr 1962:165
SFS-nummer
1962:120

1964:218

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1964:218

1966:638

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1966:638

1972:798

Förarbeten
Prop. 1972:143, SkU 64, rskr 312
Omfattning
ny 1 a §
SFS-nummer
1972:798

Lag (1981:436) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:159, SkU 1980/81:52, rskr 1980/81:314
Omfattning
upph. 1 a §;ändr. 1, 5 §§
SFS-nummer
1981:436
Rubrik
Lag (1981:436) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Lag (1984:418) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:418
Rubrik
Lag (1984:418) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Lag (1994:1549) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
SFS-nummer
1994:1549
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande gärning som begåtts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1994:1549) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Lag (1995:469) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:192, bet. 1994/95:SkU36, rskr. 1994/95:324
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-06-01
SFS-nummer
1995:469
Rubrik
Lag (1995:469) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Lag (1999:402) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:402
Rubrik
Lag (1999:402) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Lag (2000:1227) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1227
Rubrik
Lag (2000:1227) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg

Lag (2010:1018) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:1018
Rubrik
Lag (2010:1018) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation