lagen.nu

Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1958-02-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:661
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Tid, inom vilken arvinge eller testamentstagare efter kungörelse enligt 16 kap. 1, 2 eller 3 § ärvdabalken har att göra sin rätt gällande, må, om skäl äro därtill, av rätten förlängas. Sådan förlängning må ske med högst fem år i sänder men må sammanlagt ej avse mera än femton år.
Ansökan om förlängning skall ingivas till rätten, innan preskription inträtt, och må göras av den som har att bevaka arvingens eller testamentstagarens rätt i boet. Övriga dödsbodelägare skola genom särskilda meddelanden av rätten erhålla tillfälle att yttra sig över ansökningen.
Sedan beslut om förlängning vunnit laga kraft, skall kungörelse om beslutet genom rättens försorg intagas i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (1977:661).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1958:52

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1958:25; 1LU 1958:8; Rskr 1958:71
SFS-nummer
1958:52

1962:137

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1962:137

1967:651

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1967:651

Lag (1977:661) om ändring i lagen (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente

Förarbeten
Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1977:661
Rubrik
Lag (1977:661) om ändring i lagen (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation