lagen.nu

Förordning (1958:272) om tjänstekort

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1958-05-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1111
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Tjänstekort får utfärdas för den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för statligt eller kommunalt organ och som för sina tjänsteåligganden regelmässigt behöver kunna styrka sin identitet eller tjänsteställning. Förordning (1989:446).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1989:446

2 § I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.

Personal Behörig myndighet
Personal i statens tjänst Den myndighet, institution eller länsstyrelse som personalen hör till eller, om personalen hör till en institution eller länsstyrelse, till någon annan myndighet som institutionen eller länsstyrelsen bestämmer
Personal i en kommuns tjänst och de som tjänstgör inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten samt det psykologiska försvaret utan att vara anställda där Länsstyrelsen eller den myndighet som länsstyrelsen bestämmer
Personal vid byggnads- och reparationsberedskapen Den myndighet som har organiserat beredskapen
Förordning (2014:1111).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

3 § Tjänstekort skall gälla för viss tid, högst fem år.

4 § Ett tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet förkortas. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon

  • 1. är polisman,
  • 2. är annan anställd hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som deltar i myndighetens brottsbekämpande verksamhet,
  • 3. är kustbevakningstjänsteman,
  • 4. är tulltjänsteman,
  • 5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller
  • 6. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska för sina verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett särskilt tjänstekort får användas. Förordning (2014:1111).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (10)

5 § Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska föra tjänstekortsregister. I registret ska det för varje kort som utfärdas antecknas nummer, dag för utfärdandet och giltighetstid samt innehavarens namn, personnummer, signalement och tjänst eller uppdrag. I förekommande fall ska också innehavarens tjänstgöringsnummer antecknas i registret. Förordning (2014:1111).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1970:379, 1998:36, 2014:1111

6 § Om någon uppgift som förekommer på ett tjänstekort ändras, ska innehavaren genast återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det. Förordning (2014:1111).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1308, 2014:1111

7 § Innehavare av tjänstekort skall förvara sitt kort på sådant sätt att det inte är åtkomligt för obehöriga. Förordning (1989:446).

8 § Om tjänstekort har kommit bort, skall anmälan om detta genast göras till den utfärdande myndigheten. Förordning (1989:446).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1989:446

9 § Om ett tjänstekort har förstörts eller förkommit får, efter utredning, ett nytt tjänstekort utfärdas. Skulle ett förkommet tjänstekort därefter komma till rätta, ska det omedelbart lämnas tillbaka till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort lämnar tjänsten, om han eller hon till följd av ändrad tjänstgöring eller av annan anledning inte längre har behov av tjänstekortet, eller om kortets giltighetstid har löpt ut, ska innehavaren av kortet omedelbart återlämna detta till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort avlider ska den som har hand om den avlidnes bo återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det.

Den myndighet som har utfärdat tjänstekortet ska kontrollera att det återlämnas. Förordning (2014:1111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1111

10 § Ett tjänstekort får återkallas när det finns skäl för det. Innehavaren är skyldig att efter uppmaning utan dröjsmål lämna tillbaka ett tjänstekort som har återkallats.

Om en polisman påträffar ett tjänstekort hos någon som inte är behörig att inneha det, ska han eller hon omhänderta tjänstekortet och underrätta den myndighet som har utfärdat kortet. Förordning (2014:1111).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1111

11 § Ett återlämnat tjänstekort ska makuleras och åtgärden ska antecknas i registret. Förordning (2014:1111).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:446, 2014:1111

12 § Den som skaffar sig tjänstekort i någon annans namn eller som lämnar annan oriktig eller vilseledande uppgift för att få ett tjänstekort döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

Den som inte återlämnar ett tjänstekort i fall som avses i 6, 9 eller 10 § eller inte gör anmälan enligt 8 §, döms till böter. Förordning (2014:1111).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1967:574, 2014:1111

12 a § Regeringen meddelar undantag från bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§. Förordning (2014:1111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1111

13 § Polismyndigheten ska fastställa formulär till tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten. Förordning (2014:1111).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1958:272

Departement
Justitiedepartementet L4
SFS-nummer
1958:272

1964:561

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1964:561

1967:574

Omfattning
ändr. 12, 13 §§
SFS-nummer
1967:574

1970:379

Omfattning
ändr. 4, 5, 13 §§
SFS-nummer
1970:379

1971:19

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1971:19

Förordning (1986:977) om ändring i kungörelsen (1958:272) om tjänstekort

Omfattning
ändr. författningsrubr., 13 §
Ikraft
1986-12-12
SFS-nummer
1986:977
Rubrik
Förordning (1986:977) om ändring i kungörelsen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (1989:446) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Omfattning
ändr 1, 2, 4-8, 11 §§;omtryck
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:446
Rubrik
Förordning (1989:446) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (1994:162) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Omfattning
ändr. 2, 13 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:162
Rubrik
Förordning (1994:162) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (1995:133) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:133
Rubrik
Förordning (1995:133) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (1996:1308) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1308
Rubrik
Förordning (1996:1308) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (1998:36) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
1998-04-01
SFS-nummer
1998:36
Rubrik
Förordning (1998:36) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2000:700) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:700
Rubrik
Förordning (2000:700) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2000:915) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:915
Rubrik
Förordning (2000:915) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2003:902) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:902
Rubrik
Förordning (2003:902) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2006:751) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:751
Rubrik
Förordning (2006:751) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2007:728) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2007-11-15
SFS-nummer
2007:728
Rubrik
Förordning (2007:728) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2011:693) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:693
Rubrik
Förordning (2011:693) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2013:3) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-03-01
SFS-nummer
2013:3
Rubrik
Förordning (2013:3) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Förordning (2014:1111) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§;ny 12 a §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1111
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
  • 2. Det som sägs i 6 § behöver inte tillämpas före utgången av 2016 beträffande tjänstekort som har utfärdats av Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium, om den ändrade uppgiften endast beror på att den utfärdande myndigheten har upphört men innehavaren alltjämt tjänstgör inom polisen.
Rubrik
Förordning (2014:1111) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation