lagen.nu

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1958-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:347
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var avsedda även för den senare. Lag (2010:2007).

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Alkohol eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om alkohol eller sådana andra medel som avses i första stycket påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) som påträffas hos den som intar eller förvarar sådana drycker eller preparat i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna eller preparaten tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som påträffas hos den som intar sådana drycker eller preparat i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

Tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker eller preparat som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna eller preparaten var avsedda även för den senare. Lag (2019:347).

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

  • 1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller Kustbevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

  • 1 a. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att drycken bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.
  • 2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.
  • 3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Lag (2019:35).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (12)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

  • 1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). I fråga om försäljning till partihandlare omfattas även alkoholdrycksliknande preparat om de är skattepliktiga varor enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller Kustbevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

  • 1 a. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.
  • 2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.
  • 3. I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Lag (2019:347).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (12)

3 § Egendom som förklarats förverkad enligt denna lag skall bevisligen förstöras eller säljas enligt 2 §, om detta inte har skett tidigare.

Intäkter vid försäljning av förverkad egendom tillfaller staten. Lag (2005:286).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1958:205

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1958:80; 1LU 1958:21; Rskr 1958:190
SFS-nummer
1958:205

1960:159

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1960:159

1963:227

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1963:227

1967:50

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1967:50

1967:288

Omfattning
ikrafttr. av 1967:50
SFS-nummer
1967:288

1968:197

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1968:197

1970:751

Förarbeten
Prop. 1970:199, 1LU 77, rskr 408
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1970:751

Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1975/76:113, JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1976:515
Rubrik
Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 1976:515
SFS-nummer
1976:910
Rubrik
Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1976/77:108, SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1977:297
Rubrik
Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1980:582
Rubrik
Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr 1985/86:71
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:170
Rubrik
Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ikraft
1987-06-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1986:655
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987. I fråga om brott mot 6 kap. 2 § järnvägstrafiklagen (1985:192) som har begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Omfattning
ändr. 1 §, övergångsbest. till 1986:655
Ikraft
1987-06-01
SFS-nummer
1986:1016
Rubrik
Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:154
Rubrik
Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:1, 1990/91:TU9, rskr 1990/91:64
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1161
Rubrik
Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:128, 1990/91:LU35, rskr 1990/91:331
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:667
Rubrik
Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1622
Rubrik
Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:1016
Rubrik
Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1994:1016
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1428
Rubrik
Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, 1994/95:89, bet. 1994/95:SoU9, rskr. 1994/95:106
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1994:1742
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft i fråga om 2 § första punkten den 1 januari 1995 och i övrigt den 1 april 1995.

Rubrik
Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:218
Rubrik
Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:521
Rubrik
Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker

Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:286
Rubrik
Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:506
Rubrik
Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1623
Rubrik
Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124 och 125
Omfattning
ändr. 1 § i 2010:1623
SFS-nummer
2010:2007
Rubrik
Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:616
Rubrik
Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:35
Rubrik
Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:347
Rubrik
Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation