lagen.nu

Lag (1957:668) om utlämning för brott

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1957-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:141
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

An unofficial translation is available from the Government Offices - The Extradition for Criminal Offences Act


Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Den som i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket får efter beslut av regeringen utlämnas till den staten i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Lagen gäller inte om lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder eller lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder är tillämplig i förhållande till den andra staten. Lag (2011:1166).

Rättsfall (1)

NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Förutsättningar för utlämning

2 § En svensk medborgare får inte utlämnas enligt denna lag. Lag (2003:1158).

Rättsfall (1)

NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:612, 2003:1158
3 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
3 a § Har upphävts genom lag (2003:1158).
3 b § Har upphävts genom lag (2003:1158).
3 c § Har upphävts genom lag (2003:1158).

4 § Utlämning får beviljas endast om den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott, för vilket enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. Har personen i den ansökande staten dömts för gärningen, får han utlämnas endast om påföljden utgör minst frihetsstraff i fyra månader eller annat omhändertagande på anstalt under motsvarande tid.

Skall utlämning ske till en annan stat för gärning som avses i första stycket, får utlämning till den staten samtidigt beviljas även för annan gärning som motsvarar brott enligt svensk lag.

Har personen i den ansökande staten dömts till gemensam påföljd för gärning som avses i första stycket första meningen och för annan gärning som motsvarar brott enligt svensk lag, får utlämning för gärningarna beviljas, om den gemensamma påföljden utgör minst frihetsstraff i fyra månader eller annat omhändertagande på anstalt under motsvarande tid. Lag (2003:1158).

Rättsfall (10)

NJA 1987 s. 825: Fråga om räckvidden av 4 § 2 st lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 1989 s. 498: I framställning från Amerikas Förenta Stater begärs utlämning för brott,...
NJA 1990 s. 484: Frågor i ärenden om utlämning till Sovjetunionen för kapning av luftfartyg...
NJA 1990 s. 492: En begäran om utlämning har ansetts kunna grundas på ett i Förbundsrepubliken...
NJA 1993 s. 137: Fråga om kravet på dubbel straffbarhet enligt 4 § lagen (1957:668) om utlämning...
NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...
NJA 2000 s. 158: Hinder mot utlämning har ansetts föreligga när det främmande häktningsbeslutet...
NJA 2000 s. 73: En person har begärts utlämnad till en annan stat för skilda brott som enligt...
NJA 2002 s. 237: Fråga om kravet på dubbel straffbarhet enligt 4 § lagen (1957:668) om utlämning...
NJA 2002 s. 396: Om utlämning skall ske av en svensk medborgare till en medlemsstat i Europeiska...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1964:176, 2001:612, 2003:1158

5 § För gärningar som nämns i de föreskrifter i 16 kap. brottsbalken som avser brott av krigsman eller i 21 kap. brottsbalken eller i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får utlämning inte medges, om inte annat följer av en internationell överenskommelse som är i kraft mellan Sverige och den ansökande staten.

Detta utgör inte hinder mot att, om gärningen även innefattar brott för vilket utlämning annars får ske, utlämna personen för det brottet. Lag (2004:1001).

Rättsfall (1)

NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Utlämning får inte beviljas för ett politiskt brott.

Innefattar gärningen även ett brott som inte är politiskt, får utlämning beviljas för det brottet, om gärningen i det särskilda fallet övervägande har karaktären av ett icke politiskt brott.

Första stycket gäller inte om ett avslag på denna grund skulle strida mot en internationell överenskommelse som gäller mellan Sverige och den ansökande staten. Lag (2003:1158).

Rättsfall (4)

NJA 1982 s. 520: I ärende angående utlämning för brott till Italien uppkommer fråga, om vissa...
NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...
NJA 2008 s. 680: Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott. 6 § lagen (1957:668) om...
NJA 2009 s. 557: Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott. 6 § lagen (1957:668) om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:612, 2003:1158

7 § Ej må den utlämnas, som på grund av sin härstamning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning eller eljest på grund av politiska förhållanden löper risk att i den främmande staten utsättas för förföljelse, som riktar sig mot hans liv eller frihet eller eljest är av svår beskaffenhet, eller ock där icke åtnjuter trygghet mot att bliva sänd till stat, i vilken han löper sådan risk.

Rättsfall (7)

NJA 1990 s. 46: Fråga i ärende om utlämning till Jugoslavien om hinder mot utlämningen förelåg...
NJA 1990 s. 484: Frågor i ärenden om utlämning till Sovjetunionen för kapning av luftfartyg...
NJA 1990 s. 492: En begäran om utlämning har ansetts kunna grundas på ett i Förbundsrepubliken...
NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...
NJA 2005 s. 700: Hinder enligt 7 § lagen (1957:668) om utlämning för brott har i visst fall...
NJA 2007 s. 574: Hinder har ansetts föreligga mot utlämning av en person till Albanien, eftersom...
NJA 2017 s. 975: Utlämning. En turkisk man fick år 2005 avslag på ansökan om politisk asyl i...

8 § Utlämning må ej beviljas, om den i särskilt fall på grund av den avsedda personens ungdom, hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt, med beaktande jämväl av gärningens beskaffenhet och den främmande statens intresse, finnes uppenbart oförenlig med humanitetens krav.

Rättsfall (10)

NJA 1990 s. 484: Frågor i ärenden om utlämning till Sovjetunionen för kapning av luftfartyg...
NJA 1990 s. 492: En begäran om utlämning har ansetts kunna grundas på ett i Förbundsrepubliken...
NJA 1991 s. 572: Fråga i ärende om utlämning till Turkiet om hinder mot utlämning en förelåg...
NJA 1992 s. 621: Fråga om tillämpning av 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...
NJA 1993 s. 760: Fråga om tillämpning av 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.
NJA 2000 s. 128: Fråga i ärende om utlämning till Ryska Federationen om hinder mot utlämning...
NJA 2002 s. 624: I ärende om utlämning har art. 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter...
NJA 2004 s. 264: Fråga i ärende om utlämning om hinder enligt 8 § lagen (1957:668) om utlämning...
NJA 2007 s. 574: Hinder har ansetts föreligga mot utlämning av en person till Albanien, eftersom...

9 § Har den som begäres utlämnad dömts för gärningen i den främmande staten, må utlämning ej beviljas, med mindre domen stödjes av utredningen och ej heller eljest föranleder allvarlig erinran.

Om dom angående gärningen ej meddelats i den främmande staten, skall framställningen om utlämning grundas på beslut om häktning, som meddelats av behörig myndighet i den främmande staten. I fråga om gärning, för vilken utlämning kan ske enligt 4 § andra stycket, må dock framställningen grundas på annan utredning. Framställningen må ej bifallas, med mindre sannolika skäl äro, att personen begått gärningen.

Genom överenskommelse med främmande stat må bestämmas, att i förhållande till den staten fällande dom eller sådant beslut om häktning som meddelats av domstol eller domare skall godtagas, om det ej i särskilt fall framgår, att domslutet eller häktningsbeslutet är uppenbart oriktigt. I sådan överenskommelse kan föreskrivas att dom, som har meddelats utan att den dömde har varit personligen närvarande vid förhandling i saken inför domstol, skall godtagas endast om den dömdes rättighet att försvara sig likväl kan anses ha blivit nöjaktigt tillgodosedd eller den dömde, enligt försäkran som den främmande staten lämnar i utlämningsärendet, har möjlighet att påkalla ny domstolsprövning som tillgodoser nämnda rättighet. Lag (1979:98).

Rättsfall (19)

NJA 1982 s. 520: I ärende angående utlämning för brott till Italien uppkommer fråga, om vissa...
NJA 1982 s. 830: Sedan HD funnit hinder mot utlämning möta enligt 9 § 2 st lagen (1957:668) om...
NJA 1984 s. 903: I ärende angående utlämning för brott till Italien har som grund för...
NJA 1990 s. 492: En begäran om utlämning har ansetts kunna grundas på ett i Förbundsrepubliken...
NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...
NJA 1995 s. 3: Fråga i ärende om utlämning för brott huruvida det förelåg sannolika skäl att...
NJA 1998 s. 265: Sedan den europeiska utlämningskonventionen trätt i kraft i förhållande till...
NJA 2000 s. 158: Hinder mot utlämning har ansetts föreligga när det främmande häktningsbeslutet...
NJA 2000 s. 243: Utlämning har inte ansetts kunna beviljas på grund av en utevarodom som står i...
NJA 2002 s. 396: Om utlämning skall ske av en svensk medborgare till en medlemsstat i Europeiska...
NJA 2003 s. 318: Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga, när den som begärs...
NJA 2003 s. 354: Det mellan Sverige och Australien gällande utlämningsavtalet har ansetts utgöra...
NJA 2003 s. 405: Fråga om beviskravet vid häktning i utlämningsärende.
NJA 2007 s. 574: Hinder har ansetts föreligga mot utlämning av en person till Albanien, eftersom...
NJA 2009 s. 531: Hinder mot utlämning. Ett beslut att gripa en person för att denne skall föras...
NJA 2009 s. 729: Utlämning. Om den bevisning som anges ligga till grund för ett häktningsbeslut...
NJA 2013 s. 88: Det har inte ansetts föreligga sannolika skäl enligt 9 § andra stycket lagen...
NJA 2014 s. 413: Utlämning till Iran för straffverkställighet. För att utlämning ska kunna...
NJA 2015 s. 41: Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har förelegat beträffande en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1979:98

10 § Har i fråga om den som begärs utlämnad här i riket meddelats dom beträffande det uppgivna brottet eller med stöd av 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning meddelats beslut att inte åtala för brottet, får utlämning för det brottet inte beviljas.

Utlämning får inte heller beviljas, om straff för brottet skulle vara förfallet enligt svensk lag.

Har fråga om ansvar för brottet prövats genom lagakraftägande dom, meddelad i en annan stat än den som gjort framställning om utlämning, och är brottet förövat i den först nämnda staten eller har denna stat tillträtt den europeiska utlämningskonventionen den 13 december 1957 eller en överenskommelse som avses i 2 kap. 5 a § fjärde stycket brottsbalken eller har den staten slutit särskilt avtal med Sverige om utlämning för brott, får den som begärs utlämnad inte utlämnas för det brottet,

 • 1. om han eller hon har frikänts från ansvar,
 • 2. om han eller hon har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har ådömts,
 • 3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkställigheten pågår, eller
 • 4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den stat där domen meddelats.

Tredje stycket gäller inte i fråga om brott, som har förövats i den stat som gjort framställning om utlämning eller mot denna stat eller menighet eller allmän inrättning i den staten, eller brott, som avses i 2 kap. 3 § 6 eller 7 brottsbalken, såvida inte lagföringen har skett på begäran av den stat som gjort framställning om utlämning eller efter det att den som begärs utlämnad har utlämnats från denna stat för lagföring. Lag (2003:1158).

Rättsfall (5)

NJA 1991 s. 436: Utlämningsärende. BrB:s bestämmelser om villkorlig frigivning och om...
NJA 1993 s. 242: Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg...
NJA 2000 s. 158: Hinder mot utlämning har ansetts föreligga när det främmande häktningsbeslutet...
NJA 2003 s. 435: En person har i Sverige åtalats och dömts för bl.a. införsel av viss mängd...
NJA 2016 s. 1001: Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har ansetts föreligga på...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:612, 2003:1158

11 § Den som här i riket är åtalad för annat brott, för vilket är stadgat fängelse, eller som enligt dom mot honom skall undergå fängelse eller eljest omhändertagas på anstalt , må ej utlämnas så länge hindret betstår. Samma lag vare, om förundersökning inletts för brott som nyss nämnts.

Utan hinder av vad i första stycket sägs må utlämning äga rum för rättegång om den gärning som avses med den främmande statens begäran, på villkor att den utlämnade senare överlämnas till svensk myndighet enligt vad regeringen bestämmer. Lag (1975:292).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1964:176

12 § Vid beviljande av utlämning skola i tillämpliga delar uppställas följande villkor:

 • 1. Den som utlämnas må icke, utan särskilt medgivande enligt 24 §, i den främmande staten åtalas eller straffas för annat brott som begåtts före utlämningen eller, utom i fall som avses i 13 § andra stycket, utlämnas till annan stat, med mindre han underlåtit att, oaktat hinder ej mött, lämna landet inom fyrtiofem dagar efter rättgång och undergående av straff eller annan påföljd som må hava ådömts honom för brott, varför utlämning ägt rum, eller återvänt dit sedan han lämnat landet.
 • 2. Den som utlämnas må icke för brottet åtalas vid domstol, som endast för tillfället eller för särskilda undantagsförhållanden erhållit befogenhet att pröva mål av sådan beskaffenhet. Regeringen äger dock medgiva undantag från vad nu sagts, om det finnes förenligt med rättssäkerheten.
 • 3. Den som utlämnas må ej för brottet straffas med döden.

I fall som avses i 5 eller 6 § skall särskilt angivas, att den som utlämnas icke må straffas enligt bestämmelse som avser brott av krigsman eller såsom för politiskt brott.

I övrigt uppställer regeringen de villkor som prövas erforderliga. Lag (1975:292).

Rättsfall (3)

NJA 1990 s. 484: Frågor i ärenden om utlämning till Sovjetunionen för kapning av luftfartyg...
NJA 2003 s. 133: Den tid om 45 dagar, som enligt art. 14 i den europeiska utlämningskonventionen...
NJA 2005 s. 669: Utlämning för brott. Hinder mot att lämna medgivande till lagföring för andra...

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 a § När det följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, får den som har utlämnats, utöver vad som följer av 12 § första stycket 1, åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen, om han eller hon har lämnat sitt samtycke till det. Lag (2003:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1158, 2001:612

13 § Om två eller flera stater begära utlämning av samm person, skll, med hänsyn till beskaffenheten av brottet eller brotten, tiden och platsen därför, frmställningarnas tidsföljd, hans nationlitet och hemvist samt övriga omständigheter, prövas till vilken stat utlämning bör ske.

När framställningarna avse olika brott, må föreskrivas, att den som utlämnas till en stat skall från den staten vidare utlämnas till annan stat på villkor som besätmts enligt 12 §.

Förfarandet

14 § En framställning om utlämning skall göras skriftligen. Den får översändas per telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt. Framställningen skall ges in till Justitiedepartementet.

Vid framställningen skall fogas avskrift av häktningsbeslut eller dom som åberopas eller, i fall som avses i 4 § andra stycket, annan utredning på vilken framställningen grundas. I den mån det inte framgår av nämnda handlingar, skall uppgift lämnas om personens nationalitet och hemvist, brottets beskaffenhet, tid och plats för brottet samt i den ansökande staten tillämpliga straffbestämmelser. Signalement skall om möjligt lämnas. Lag (2001:612).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1979:98, 2000:567, 2001:612

15 § Innan regeringen meddelar beslut i anledning av framställningen, skall yttrande avges av riksåklagaren. Har inte den som avses med framställningen samtyckt till att han utlämnas, skall ärendet dessutom prövas av högsta domstolen. Är det uppenbart att framställningen ej bör bifallas, skall den dock omedelbart avslås. Lag (1981:1090).

Rättsfall (1)

NJA 2009 s. 280: Fråga om utlämning till Rwanda för folkmord m.m. Bl.a. spörsmålet om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1090

16 § Riksåklagaren skall till grund för sitt yttrande verkställa erforderlig utredning enligt vad som gäller vid förundersökning i brottmål.

Riksåklagaren eller åklagare som verkställer utredningen får under utredningen begära kompletterande information av behörig myndighet i en annan stat om den andra staten tillåter det.

Om tvångsmedel gäller vad som i allmänhet är föreskrivet för brottmål. Beslut av rätten gäller tills vidare intill dess ärendet har avgjorts eller, om utlämning beviljas, intill dess denna har verkställts. Finner Högsta domstolen att det finns hinder mot utlämning enligt 1-10 §§, upphör dock beslutet genast att gälla. Föreligger sådant hinder mot utlämning som avses i 11 § första stycket, gäller beslutet inte under tid då personen med anledning av misstanke om brott som där avses är berövad friheten som anhållen eller häktad eller undergår fängelsestraff eller på annat sätt är omhändertagen på anstalt.

Beslut om tvångsmedel kan meddelas även efter det att utlämning har beviljats.

Rättens beslut i fråga om tvångsmedel överklagas till Högsta domstolen utan inskränkning till viss tid.

Den som hålls häktad i utlämningsärendet kan begära att ny förhandling skall äga rum inom tre veckor från det att beslut senast har meddelats. Lag (2003:1158).

Rättsfall (3)

NJA 2003 s. 405: Fråga om beviskravet vid häktning i utlämningsärende.
NJA 2007 s. 574: Hinder har ansetts föreligga mot utlämning av en person till Albanien, eftersom...
NJA 2011 s. 518: Proportionalitetsprincipens tillämpning vid häktning i utlämningsärende.

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:227, 2001:612, 2003:1158

17 § Sedan utredningen avslutats, överlämnar riksåklagaren ärendet jämte sitt yttrande till högsta domstolen. Har den som avses med framställningen samtyckt till att han utlämnas, skall ärendet jämte yttrande i stället överlämnas till regeringen. Lag (1981:1090).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1090

18 § Högsta domstolen prövar, huruvida utlämning kan lagligen beviljas enligt vad i 1-10 §§ sägs.

Om det finnes erforderligt, skall förhandling hållas. Förhandling må ej vägras, med mindre tidigare förhandling måste anses tillfyllest eller saken finnes uppenbar. Oaktat ärendet anmälts hos högsta domstolen, skall fråga om tvångsmedel prövas av underrätt, om ej högsta domstolen förordnar annat. I övrigt gäller om ärendets handläggning vad om brottmål i allmänhet är stadgat. Ersättning åt offentlig försvarare, vittne eller annan som hörts i ärendet skall stanna på staten, om det inte finns särskilda skäl för att den skall återbetalas av den som begärs utlämnad. Lag (1996:1628).

Rättsfall (2)

NJA 2009 s. 280: Fråga om utlämning till Rwanda för folkmord m.m. Bl.a. spörsmålet om...
NJA 2017 s.677 ( NJA 2017:64): Fråga om utlämning för straffverkställighet. En utlämning till Bosnien och...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1973:124, 1996:1628
19 § Har upphävts genom lag (1980:182).

20 § När Högsta domstolen har meddelat beslut ska ärendet anmälas för regeringen. Om Högsta domstolen funnit att det finns hinder mot utlämning enligt 1–10 §§, får framställningen inte bifallas. Genom överenskommelse med en främmande stat får det dock bestämmas att, om det anses finnas hinder enligt 8 eller 9 §, frågan ska kunna hänskjutas till internationell skiljedom.

När utlämning beviljas ska det bestämmas inom vilken tid den ansökande staten ska hämta den som ska utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga skäl överstiga en månad från det att den ansökande staten har fått del av beslutet.

Beslutet om utlämning verkställs av Polismyndigheten. Om den som ska utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nödvändigt för att utlämningen ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar. Lag (2014:635).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:227, 2003:1158, 2014:635

21 § Vid beviljande av utlämning må regeringen förordna, att föremål som tagits i beslag skall överlämnas till den främmande staten; och må därvid stadgas de förbehåll som av hänsyn till enskild rätt eller ur allmän synpunkt finnas påkallade. Lag (1975:292).

22 § Regeringen eller justitiedepartementet beslutar om ersättning av allmänna medel till offentlig försvarare för arbete hos regeringen. Lag (1992:109).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:227, 1992:109

Tvångsmedel i avvaktan på en framställning om utlämning

23 § Den som i främmande stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för brott, vilket enligt denna lag kan föranleda utlämning, får på begäran av behörig myndighet i den främmande staten eller med anledning av en där utfärdad efterlysning omedelbart anhållas eller åläggas reseförbud eller anmälningsskyldighet av åklagare enligt vad som i allmänhet gäller om brottmål. Beslag får också ske i sådant fall.

Beslut om användning av tvångsmedel ska utan uppskov anmälas hos rätten, som skyndsamt efter förhandling enligt rättegångsbalkens bestämmelser om brottmål prövar åtgärden. Om rätten kommer fram till att anhållande eller reseförbud eller anmälningsskyldighet ska bestå, ska den genast underrätta ansvarigt statsråd om det. Om det ansvariga statsrådet anser att det finns hinder mot utlämning eller att utlämning annars inte bör ske, ska regeringen upphäva åtgärden. I annat fall ska den främmande staten genom Justitiedepartementets försorg underrättas om åtgärden. Det ansvariga statsrådet ska då ange en viss bestämd tid inom vilken framställning om utlämning ska göras. Denna tid får inte vara längre än fyrtio dagar från den dag personen anhölls eller reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelades enligt första stycket. När en framställning om utlämning kommer in, ska Justitiedepartementet genast underrätta den myndighet som först meddelat beslut om åtgärden. Sådan underrättelse ska även lämnas, om en framställning om utlämning inte kommer in inom utsatt tid.

Rättens beslut får inte överklagas. Den som anhållits eller meddelats reseförbud eller anmälningsskyldighet får dock för prövning av om åtgärden ska bestå begära ny förhandling inom tre veckor från det att beslut senast meddelats.

Har en framställning om utlämning av den som är anhållen eller har meddelats reseförbud eller anmälningsskyldighet inte gjorts inom den enligt andra stycket bestämda tiden, ska den anhållne friges eller beslutet om reseförbud eller anmälningsskyldighet hävas. Detsamma gäller när en framställning avslås enligt 15 §. Om den anhållne i annat fall inte friges, ska en framställning om häktning lämnas till rätten senast på åttonde dagen efter den då riksåklagaren fick del av utlämningsframställningen. Görs inte det, ska den anhållne omedelbart friges. Lag (2015:104).

Kommentar

I Ahorugeze vs Sverige konstaterade Europadomstolen att art. 6 EKMR ska tolkas generösare om det avser en utlämning till ett land utanför EU.

Vid en utlämning utanför EU så förekommer verkställighetshinder endast om det kan påvisas att kränkningen av art. 6 EKMR är flagrant. Med flagrant avses ett övergrepp som är så allvarligt att det kan resultera i en nullifikation eller en total förintelse av innebörden i artikeln. Det ska således avse ett i direkt strid med den fundamentala innebörden av rätten till en rättvis rättegång.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

Övriga bestämmelser

24 § Utan hinder av villkor som uppställts för utlämning äger regeringen på framställning av den främmande staten medgiva, att den som utlämnats må ställas till ansvar för annan före utlämningen förövad gärning än den, för vilken utlämning skett, eller utlämnas till annan stat. I fråga om sådan framställning skall i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat angående framställning om utlämning.

Medgivande må lämns allenast om, såvitt handlingarna visa, utlämning för gärningen kunnat lagligen äga rum.

Framgår av inkomna handlingar, att framställningen icke kan lagligen bifallas, eller finner regeringen eljest anledning att icke villfara framställningen, skall den omedelbart avslås. I annat fall prövas frågan av högsta domstolen, om inte den som avses med framställningen har medgivit denna. Finner högsta domstolen att hinder möter, får framställningen inte bifallas. Lag (1981:1090).

Rättsfall (4)

NJA 1984 s. 707: Sedan D. utlämnats till Schweiz för att ställas till ansvar för viss...
NJA 2000 s. 363: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 24 § utlämningslagen om medgivande att...
NJA 2003 s. 76: När en person som utlämnats till Sverige begärs vidareutlämnad till annan stat,...
NJA 2005 s. 669: Utlämning för brott. Hinder mot att lämna medgivande till lagföring för andra...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:1090, 2001:612

25 § Sedan framställning om utlämning gjorts, må ej åtal för det uppgivna brottet väckas, såvida icke framställningen avslagits.

Beviljas utlämning sedan åtal väckts, skall detta förhållande anses utgöra rättegångshinder i brottmålet. Lag (1975:292).

26 § Ansvarigt statsråd får medge, att den som av en stat utlämnas till en annan stat får föras genom riket, om han eller hon inte är svensk medborgare och det inte heller annars finns synnerliga skäl mot det. Framställning om detta ges in till Justitiedepartementet.

Har tillstånd meddelats enligt första stycket får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som utlämnas, dock längst under 48 timmar.

När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som utlämnas till en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället för första och andra styckena. Lag (2015:104).

26 a § Har utlämning till Sverige skett för lagföring här i landet, på villkor att den som utlämnats senare återförs till den andra staten, ska Polismyndigheten se till att den som har utlämnats återförs.

Om den som ska återföras inte är frihetsberövad får han eller hon, om det är nödvändigt för att återförandet ska kunna genomföras, hållas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar. Lag (2017:141).

26 b § Om det vid en transport som avses i 26 § sker en oplanerad mellanlandning i Sverige, ska tillstånd till transport enligt den paragrafen begäras, för det fall transporten inte fortsätter inom tjugofyra timmar från landningen. Tillstånd till transport ska begäras inom nittiosex timmar från landningen.

Polismyndigheten får, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som utlämnas, dock längst till dess en begäran om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd till transport inte begärs inom den tid som anges i första stycket, ska personen omedelbart friges.

Om tillstånd till transport meddelas, gäller därefter 26 § andra stycket. Tidsfristen ska räknas från det att tillstånd meddelats.

När transporten avser någon som utlämnas till en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället för denna paragraf. Lag (2011:1166).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1166, 2005:503

26 c § Vid utlämning till Sverige ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige. Lag (2017:141).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:141

27 § Regeringen tillkännager de internationella överenskommelser som avses i denna lag. Lag (2003:1158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1158
28 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
29 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
30 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
31 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
32 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
33 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
34 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
35 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
36 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
37 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
38 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
39 § Har upphävts genom lag (2003:1158).
40 § Har upphävts genom lag (2001:612).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1957:668

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten
Prop. 1957:156; 1LU 1957:37; Rskr 1957:377
SFS-nummer
1957:668
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958. Genom lagen upphäves lagen den 4 juni 1913 (nr 68) angående utlämning av förbrytare.

Har framställning om utlämning gjorts före nya lagens ikraftträdande men ej blivit dessförinnan slutligen prövad, skall frågan prövas enligt nya lagen. Beträffande förfarandet i ärendet må dock äldre lag tillämpas.

Bestämmelser i överenskommelse med främmande stat, som för Sveriges del är gällande vid nya lagens ikraftträdande, skola lända till efterrättelse även om de avvika från vad lagen stadgar.

1959:255

Omfattning
ny 26 §
SFS-nummer
1959:255

1962:82

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1962:82

1964:176

Omfattning
ändr. 4, 5, 11 §§
SFS-nummer
1964:176

1973:124

Förarbeten
Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1973:124

1975:292

Förarbeten
Prop. 1975:35, JuU 1975:13, rskr 1975:112
Omfattning
upph. 3 §;nuvarande 25, 26 §§ betecknas 26, 27 §§;ändr. 1, 4, 9-12, 14-17, 20-24, den nya 26 §§;ny 25 §
SFS-nummer
1975:292
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

Bestämmelser i överenskommelse med främmande stat, som för Sveriges del är gällande vid lagens ikraftträdande, skall lända till efterrättelse även om de avviker från vad lagen föreskriver.

Lag (1979:98) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1978/79:80, JuU 1978/79:18, rskr 1978/79:157
Omfattning
ändr. 9, 14 §§
SFS-nummer
1979:98
Rubrik
Lag (1979:98) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (1980:182) om ändring i lagen(1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 19 §
SFS-nummer
1980:182
Rubrik
Lag (1980:182) om ändring i lagen(1957:668) om utlämning för brott

Lag (1981:1090) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Omfattning
ändr. 15-17, 24 §§
SFS-nummer
1981:1090
Rubrik
Lag (1981:1090) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (1981:1297) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1981:1297
Rubrik
Lag (1981:1297) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förordning (1983:168) om ikraftträdande av lagen (1979:98) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Omfattning
ikrafttr. av 1979:98
Ikraft
1983-06-05
SFS-nummer
1983:168
Rubrik
Förordning (1983:168) om ikraftträdande av lagen (1979:98) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (1983:227) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1982/83:91, JuU 1982/83:27, rskr 1982/83:242
Omfattning
ändr. 16, 20, 22 §§;ny 26 a §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:227
Rubrik
Lag (1983:227) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (1986:658) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1987-06-01
SFS-nummer
1986:658
Rubrik
Lag (1986:658) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (1992:109) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1991/92:46, 1991/92:JuU6, rskr 1991/92:116
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
1992-04-01
SFS-nummer
1992:109
Rubrik
Lag (1992:109) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (1994:2066) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning av brott

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:2066
Rubrik
Lag (1994:2066) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning av brott

Lag (1996:1628) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1628
Rubrik
Lag (1996:1628) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förarbeten
Prop. 1996/97:88, bet. 1995/96:JuU15, rskr. 1996/97:198
Ikraft
1999-10-01
Omfattning
nya 28-40 §§, rubr. närmast före 28 §
SFS-nummer
1997:209
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas i kraft i förhållande till någon eller några av Europeiska unionens medlemsstater.

Rubrik
Lag (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förordning (1999:746) om ikraftträdande av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Tyskland och Spanien
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1999:746
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 i förhållande till Tyskland och Spanien.

Rubrik
Förordning (1999:746) om ikraftträdande av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2000:567) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Omfattning
ändr. 14, 23, 26 §§
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:567
Rubrik
Lag (2000:567) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förordning (2000:701) om ikraftträdande i förhållande till Österrike och Nederländerna av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Österrike och Nederländerna
Ikraft
2000-09-27
SFS-nummer
2000:701
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 27 september 2000 i förhållande till Österrike och Nederländerna.

Rubrik
Förordning (2000:701) om ikraftträdande i förhållande till Österrike och Nederländerna av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2001:612) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:83, bet. 2000/01:JuU26, rskr. 2000/01:281
Omfattning
upph. 40 §;ändr. 1, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 26, 28, 32 §§, rubr. närmast före 1, 23 §§ sätts närmast före 2, 24 §§, rubr. närmast före 2 §;nya 3, 3 a, 3 b, 3 c, 12 a, 27 a §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:612
Rubrik
Lag (2001:612) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förordning (2001:758) om ikraftträdande i förhållande till Luxemburg av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Luxemburg
Ikraft
2001-11-06
SFS-nummer
2001:758
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 6 november 2001 i förhållande till Luxemburg.

Rubrik
Förordning (2001:758) om ikraftträdande i förhållande till Luxemburg av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förordning (2002:234) om ikraftträdande i förhållande till Storbritannien och Nordirland av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Storbritannien och Nordirland
Ikraft
2002-05-13
SFS-nummer
2002:234
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 13 maj 2002 i förhållande till Storbritannien och Nordirland.

Rubrik
Förordning (2002:234) om ikraftträdande i förhållande till Storbritannien och Nordirland av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förordning (2002:722) om ikraftträdande i förhållande till Belgien av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1997:209 såvitt avser Belgien
Ikraft
2002-10-14
SFS-nummer
2002:722
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 14 oktober 2002 i förhållande till Belgien.

Rubrik
Förordning (2002:722) om ikraftträdande i förhållande till Belgien av lagen (1997:209) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2003:1158) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107, EGTL190/2002 s1
Ikraft
2004-01-01
CELEX-nr
32002F0584
Omfattning
upph. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 28 §;nuvarande 27 a § betecknas 27 §;ändr. 1, 2, 4, 6, 10, 12 a, 16, 20, 26, 26 a §§
SFS-nummer
2003:1158
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om utlämning som har inletts vid ikraftträdandet.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller i förhållande till en stat som den 1 januari 2004 var medlem i Europeiska unionen och som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna13, dock endast om ärendet har inletts före den 1 januari 2005.
Rubrik
Lag (2003:1158) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2004:1001) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1001
Rubrik
Lag (2004:1001) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2005:503) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288
Omfattning
ny 26 b §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:503
Rubrik
Lag (2005:503) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2011:1166) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ikraft
2012-10-16
Omfattning
ändr. 1, 26, 26 b §§
SFS-nummer
2011:1166
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2011:1166) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Förordning (2012:573) om ikraftträdande av lagen (2011:1166) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1166
SFS-nummer
2012:573
Rubrik
Förordning (2012:573) om ikraftträdande av lagen (2011:1166) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2014:635) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 20, 26, 26 a §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:635
Rubrik
Lag (2014:635) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2015:104) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Omfattning
ändr. 23, 26 §§
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:104
Rubrik
Lag (2015:104) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Lag (2017:141) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Omfattning
ändr. 26 a §;ny 26 c §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:141
Rubrik
Lag (2017:141) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation