lagen.nu

Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1957-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1438
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § 1 mom. Om staten, landsting, kommun eller annan liknande menighet enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan, som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som har handhaft den rörelse, som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet. Förordning (2011:1438).

Lagrumshänvisningar hit (1)

1 § 2 mom. Har upphävts genom förordning (1999:925).

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Den myndighet som enligt 1 § ska fullgöra deklarationsskyldighet för staten eller för fond som förvaltas av statlig myndighet, ska se till att det allmännas rätt tillvaratas i det beslut om skatt eller avgift som fattas på grundval av den deklaration som ska lämnas. Myndigheten får för det allmännas räkning överklaga beslutet om skatt eller avgift.

Skyldigheterna enligt första stycket innebär inte någon inskränkning i annan myndighets rätt och skyldighet enligt andra föreskrifter att bevaka det allmännas intresse. Förordning (2011:1438).

Ändringar/Förarbeten (7)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1957:515

Departement
Finansdepartementet S3
SFS-nummer
1957:515
Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1958, dock att kungörelsens bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å åtgärder, som erfordras för kungörelsens tillämpning efter ikraftträdandet. Genom kungörelsen göres ej ändring i övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 24 november 1933 (nr 627).

Förordning (1979:542) om ändring i kungörelsen (1957:515) med föreskrifter angående fullgörande av staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet åliggande deklarationsskyldighet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1979:542
Rubrik
Förordning (1979:542) om ändring i kungörelsen (1957:515) med föreskrifter angående fullgörande av staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet åliggande deklarationsskyldighet m.m.

Förordning (1989:250) om ändring i kungörelsen (1957:515) med föreskrifter angående fullgörande av staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet åliggande deklarationsskyldighet m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 § 2 mom
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:250
Rubrik
Förordning (1989:250) om ändring i kungörelsen (1957:515) med föreskrifter angående fullgörande av staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet åliggande deklarationsskyldighet m.m.

Förordning (1990:1248) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun, m.m

Omfattning
ändr. 1 § 1 mom, 2 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1248
Rubrik
Förordning (1990:1248) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun, m.m

Förordning (1993:1198) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraft
1993-12-01
SFS-nummer
1993:1198
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993 och tillämpas på beslut som meddelats efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1993:1198) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landstingskommun, kommun m.m.

Förordning (1999:925) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting och kommun, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 § 2 mom.;ändr. 2 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:925
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.

Rubrik
Förordning (1999:925) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting och kommun, m.m.

Förordning (2001:1246) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 § 1 mom
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1246
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Förordning (2001:1246) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

Förordning (2003:901) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:901
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2003:901) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.

Förordning (2009:874) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:874
Rubrik
Förordning (2009:874) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.

Förordning (2011:1438) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 § 1 mom, 2 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1438
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Förordningen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Förordningen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
Rubrik
Förordning (2011:1438) om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation