lagen.nu

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1957-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:212
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har lämnats i fråga om sådan offentlig plats som står under kommunens förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för användningen. Rätt att ta ut ersättning föreligger också i fråga om användning, som avser salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.

Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.

Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena gäller inte, när kommunen enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2 ordningslagen inte har hörts över ansökan om tillstånd. Lag (1993:1618).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1972:102, 1993:1618

2 § I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.

Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.

För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller i taxitrafik, får kommunen ta ut avgift med det belopp som behövs för att täcka kommunens kostnader för användningen. Lag (2012:212).

Rättsfall (2)

HFD 2014 ref. 57: En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har...
NJA 2001 s. 430: Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid...

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Har upphävts genom lag (1972:102).
4 § Har upphävts genom lag (1972:102).
5 § Har upphävts genom lag (1984:879).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1957:259

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Prop. 1957:157; KU 1957:16; Rskr 1957:308
SFS-nummer
1957:259

1972:102

Förarbeten
Prop. 1972:12, KU 11, rskr 45
Omfattning
upph. 3, 4 §§;ändr. 1, 2 §§;omtryck
SFS-nummer
1972:102

Lag (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Förarbeten
Prop. 1977/78:81, TU 1977/78:20, rskr 1977/78:226
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
SFS-nummer
1978:236
Rubrik
Lag (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Förordning (1978:583) om ikraftträdande av lagen (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 1978:236
SFS-nummer
1978:583
Rubrik
Förordning (1978:583) om ikraftträdande av lagen (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Lag (1979:1084) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:34, TU 1979/80:6, rskr 1979/80:78
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1979:1084
Rubrik
Lag (1979:1084) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Lag (1984:879) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Förarbeten
Prop. 1984/85:14, TU 1984/85:5, rskr 1984/85:14
Ikraft
1985-01-01
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 2 §
SFS-nummer
1984:879
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Beslut om försöksverksamhet som meddelats enligt den upphävda paragrafen upphör att gälla den 1 januari 1986.

Rubrik
Lag (1984:879) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Lag (1993:1618) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1618
Rubrik
Lag (1993:1618) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.

Lag (2012:212) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-06-01
SFS-nummer
2012:212
Rubrik
Lag (2012:212) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation