lagen.nu

Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1955-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1297
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) skall inventera varje i lagret ingående post av tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning. Vid inventeringen skall upprättas en förteckning som för varje post anger det värde som posten har tagits upp till enligt bestämmelserna i 17 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Vid bestämmande av lagrets anskaffningsvärde skall de lagertillgångar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager vid beskattningsårets utgång, anses som de av honom senast anskaffade eller tillverkade. Om den skattskyldige yrkar att lagret skall värderas i enlighet med 17 kap. 4 § inkomstskattelagen, skall anskaffningsvärdet på varje post anges i förteckningen.

Första stycket gäller inte tillgångar som värderats med tillämpning av 4 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på lagertillgångarna vid inventeringstillfället kunna korrigeras på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till lagerutvecklingen fram till och med balansdagen. Lag (2003:1104).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 106: Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (8)

2 § Den skattskyldige skall på förteckningen som avses i 1 § teckna en på heder och samvete avgiven försäkran att ingen lagertillgång undantagits vid inventeringen. Lag (1990:1432).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1432

3 § Har den skattskyldige inte följt föreskrifterna i denna lag ska de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte godtas vid inkomstbeskattningen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs under speciella förutsättningar, inte utan avsevärda svårigheter kan följa föreskrifterna i denna lag, ska den skattskyldiges egen utredning angående värdet godtas om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat. Lag (2011:1297).

Anvisningar till 1 § har upphävts genom lag (1990:1432).

Anvisningar till 3 § har upphävts genom lag (1990:1432).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1955:257

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1955:100; BeU 1955:45; Rskr 1955:284
SFS-nummer
1955:257

Lag (1979:144) om ändring lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Förarbeten
Prop. 1978/79:44, SkU 1978/79:34, rskr 1978/79:188
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
SFS-nummer
1979:144
Rubrik
Lag (1979:144) om ändring lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (1990:1432) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Förarbeten
Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
upph. anvisn. till 1, 3 §§;ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1990:1432
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

Rubrik
Lag (1990:1432) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (1992:694) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Förarbeten
Prop. 1991/92:86, 1991/92:SkU30, rskr 1991/92:324
Ikraft
1992-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1992:694
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. De äldre föreskrifterna får tillämpas vid 1992--1995 års taxeringar om den skattskyldige vid samma taxering yrkar i enlighet med ikraftträdandebestämmelserna till lagen (1992:693) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) att lagret skall värderas med tillämpning av äldre bestämmelser. Lag (1994:788).

Rubrik
Lag (1992:694) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (1994:788) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Förarbeten
Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1992:694
SFS-nummer
1994:788
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.

Rubrik
Lag (1994:788) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (1995:1615) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Förarbeten
Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1995:1615
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag på beskattningsår som påbörjas den 1 januari 1996 eller senare och i övrigt på beskattningsår som påbörjas den 1 januari 1997 eller senare.

Rubrik
Lag (1995:1615) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (1999:1084) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1999:1084
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och skall tillämpas första gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas för räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1084) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (1999:1234) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1999:1234
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1234) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (2003:1104) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2003/04:SkU16, rskr. 2003/04:83
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2003:1104
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2003.

Rubrik
Lag (2003:1104) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lag (2011:1297) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. författtningsrubr., 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1297
Rubrik
Lag (2011:1297) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation