lagen.nu

Skogskontoförordning (1954:144)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1954-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1264
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt

1 § Med skogskonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i ett kreditinstitut som avses i 21 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vad som sägs om skogskonto gäller även skogsskadekonto. Förordning (2004:333).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:923, 2004:333, 1988:1521
2 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).
3 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).
4 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

5 § Om en kontrolluppgift som har lämnats enligt 16 kap. 4 § 1 a skatteförfarandelagen (2011:1244) inte har följts vid ett beslut om avdrag för insättning på ett skogskonto eller skogsskadekonto, ska Skatteverket snarast möjligt lämna ett meddelande till kreditinstitutet om beslutet. Ett sådant meddelande ska också lämnas till kreditinstitutet om innestående medel har tagits upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 21 kap. 39 eller 40 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om den skattskyldige har överklagat beslutet, ska meddelandet lämnas först när beslutet har fått laga kraft. Förordning (2011:1264).

Ändringar/Förarbeten (8)

6 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).
7 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

8 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. av skatt för ränta på skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto enligt lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m. och dröjsmålsavgift enligt nämnda lag finns i 4--9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1230).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1954:144

Departement
Finansdepartementet S1
SFS-nummer
1954:144

1965:759

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
SFS-nummer
1965:759

Förordning (1986:1350) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto

Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1350
Rubrik
Förordning (1986:1350) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto

Förordning (1988:1521) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto

Förarbeten
Jfr prop. 1988/89:41, 1988/89:SkU3, rskr 1988/89:59
Omfattning
upph. 4, 8 §§;nuvarande 1 § betecknas 4 §;ändr. författningsrubr., nya 4 §, 5 §;nya 1, 7 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1521
Rubrik
Förordning (1988:1521) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto

Förordning (1990:1243) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1243
Rubrik
Förordning (1990:1243) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förordning (1991:758) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:758
Rubrik
Förordning (1991:758) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förordning (1993:1230) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Omfattning
ny 8 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1230
Rubrik
Förordning (1993:1230) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förordning (2000:923) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:923
Rubrik
Förordning (2000:923) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förordning (2001:1245) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 3, 4, 6, 7 §§;ändr. 5 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1245
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Förordning (2001:1245) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förordning (2003:900) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:900
Rubrik
Förordning (2003:900) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förordning (2004:333) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:333
Rubrik
Förordning (2004:333) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Förordning (2011:1264) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1264
Rubrik
Förordning (2011:1264) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation