lagen.nu

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1951-09-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:59
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt


Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416).

Kommentar

Förande av fordon, se inledning på sidan. Detta brott straffas om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Personer som är mycket trötta, bryter mot regler, farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt, fortkörning eller har ett stort ansvar i trafiken. Andra bedömningsorsaker är olämpligt uppträdande vid framförande av fordon, hit kan användande av mobiltelefon räknas in men då uppskattas även risken för att en olycka inträffar genom en bedömning av om föraren tagit en medveten risk eller inte. En medveten risk tas då det föreligger någon särskild risk för trafikolycka och bedömningsgrunder för detta är trafikförhållandena, hur stor trafik, hur kontrollerad körningen varit i övrigt, förarens uppsikt över trafiken och körningen. I NJA 2009 s. 819 ogillade HD åtalet mot en busschaufför som i sin högra hand höll en mobiltelefon och i sin vänstra hand ett papper på vilken han gjorde anteckningar samtidigt som han körde en buss med passagerare. Att någon däremot brister i uppmärksamhet just för ett ögonblick är inte straffbart. jmf 5 §.

Grov vårdslöshet

Rättsfall (39)

NJA 1981 s. 998: En bilförare, som färdas på riksväg i slutet av januari med en hastighet ej...
NJA 1982 s. 114: Fråga om beviskrav i mål om rattfylleri.
NJA 1982 s. 190: Val av påföljd för rattfylleri m m.
NJA 1982 s. 714: En bilförare företog i början av januari på en större väg med en hastighet av...
NJA 1984 s. 447: Val av påföljd för rattfylleri.
NJA 1987 s. 187: Till undvikande av sammanstötning med en mötande bil som fördes på fel sida av...
NJA 1989 s. 552: Sedan en av A förd bil "prejats" av en annan, hoppade en man från den andra...
NJA 1991 s. 558: Val av påföljd för grovt rattfylleri.
NJA 1992 s. 653: Val av påföljd för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.
NJA 1993 s. 134: Fråga om gärningsbeskrivningens utformning vid åtal för vårdslöshet i trafik.
NJA 1996 s. 590: Bilist har kört på och skadat fotgängare på obevakat övergångsställe. Fråga om...
NJA 1996 s. 764: Bilförare, som kört in i vägkorsning utan att kontrollera att trafiksignalerna...
NJA 2001 s. 286: Vårdslöshet i trafik eller hastighetsöverträdelse?
NJA 2007 s. 3: Fråga om en bilförare som kört på en fotgängare sedan hon bländats av solen...
NJA 2009 s. 819: En bussförare har under körning på motorväg sysslat med administrativa göromål....
NJA 2011 s. 349: En lastbil, som påbörjade en vänstersväng över den motsatta körbanan, blev...
NJA 2012 s. 358: En alkoholpåverkad person framförde en bil så att den voltade, varvid en...
NJA 2012 s. 79: Grovt vållande till annans död, m.m. Straffvärdebedömning och fråga om straffet...
NJA 2017 s. 138: Straffmätning vid grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt rattfylleri....
RH 1993:98: Straffmätning i mål angående grov vårdslöshet i trafik.
RH 1995:46: Fråga om påföljd för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik....
RH 1995:74: Fråga om vållande till kroppsskada i samband med grov vårdslöshet i trafik är...
RH 1996:14: Bilförare som iakttagit stopplikt men brustit i uppmärksamhet innan hon körde...
RH 1996:152: Bilförare, som i samband med vänstersväng under goda sikt- och...
RH 1996:35: Påföljden för vårdslöshet i trafik - bestående i att en personbil fördes på...
RH 1996:55: Bilförare, som underlåtit att iaktta väjningsplikt vid utfart in på huvudled,...
RH 1996:64: Omkörning, vid vilken bilföraren kommit över i den mötande trafikens körfält...
RH 1996:92: Bilförare som under färd på europaväg i hög hastighet tillfälligt ägnat...
RH 1998:70: Bilförare, som i relativt hög fart passerat obevakat övergångsställe där annat...
RH 1999:106: Sedan tingsrätten ogillat ett åtal för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i...
RH 1999:120: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil i vilken två...
RH 1999:83: En bilförare har gjort en omkörning i kurva med skymd sikt med följd att bilen...
RH 2001:19: Rökande bilförare, som svarat i mobiltelefon och tappat kontrollen över...
RH 2001:48: Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik för bilförare som har kört på en...
RH 2002:13: En trött bilförare har somnat vid ratten och kört på två personer, varvid den...
RH 2003:53: Bilist har framfört bil i fil avsedd för bussar, varvid han kört på och skadat...
RH 2004:86: Påföljd för grov vårdslöshet i trafik.
RH 2009:34: Fråga om busschaufför som somnat vid ratten gjort sig skyldig till grov...
RH 2016:35: K.P. har under utryckning med ambulans framfört ambulansen mot rött ljus i en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Hindrar eller stör vägtrafikant eller den som för spårvagn onödigtvis i väsentlig mån trafiken på väg, dömes, där ej gärningen är belagd med straff enligt 1 §, till böter. Lag (1975:611).

Kommentar

Förande av fordon, se inledning på sidan.


3 § För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter.

Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet såsom förare av körkortspliktigt fordon anställer och brukar den som inte äger rätt att föra fordonet, eller i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, dömes likaledes till böter.

Första–tredje styckena äger motsvarande tillämpning på förare av traktor, moped klass II, snöskoter, terränghjuling, motorredskap eller spårvagn och på den som anställer eller brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att föra sådant fordon. Lag (2009:122).

Kommentar

Förande av fordon, se inledning på sidan. Oftast leder brottet till böter 1500 kr eller 30 dagsböter. Den som tillåter annan att köra olovligt enligt sista stycket brukar dömas till 30 dagsböter.


Rättsfall (16)

NJA 1982 s. 193: I mål om ansvar för olovlig körning uppkommer fråga hur man vid prövningen av...
NJA 1986 s. 392: Förare, vilkens körkort återkallats, har, trots att spärrtiden löpt ut, inte...
NJA 1993 s. 157: Förare, vilkens körkort återkallats, har kört bil sedan spärrtiden löpt ut, då...
NJA 1999 s. 380: Fråga om olovlig körning som skett efter det att gärningsmannen fått körkortet...
NJA 2002 s. 310: Bil som använts av annan än ägaren vid brott mot lagen om straff för vissa...
NJA 2003 s. 105: Prövningstillstånd i HovR. Tillämpningen i mål om olovlig körning av...
NJA 2005 s. 548: Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon...
NJA 2012 s. 79: Grovt vållande till annans död, m.m. Straffvärdebedömning och fråga om straffet...
RH 1996:22: En person som åtalats för olovlig körning har bestritt ansvar på grund av...
RH 1999:31: Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23...
RH 2000:85: Förare har framfört viss fordonskombination trots att han saknade behörighet...
RH 2001:25: Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som fört...
RH 2001:34: En person, som tidigare hade innehaft körkort som återkallats, gjorde sig...
RH 2003:20: Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var...
RH 2005:60: Vitryskt körkort har ansetts giltigt i Sverige varför åtal för olovlig körning...
RH 2008:21: Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

4 § Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.

Första och andra styckena gäller inte förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående.

Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår som ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1999:217).

Kommentar

Förande av fordon, se inledning på sidan. I äldre rättsfall motsvarade rattonykterhet det numera borttagna straffet ringa rattfylleri. Gärningsmannen måste förstå att den kommer att hamna i ett rus. Oftast leder detta straff till dagsböter första gången

Rättsfall (20)

NJA 1990 s. 772: Vid bestämmande av påföljd för rattfylleri begånget i februari 1989 har...
NJA 1991 s. 558: Val av påföljd för grovt rattfylleri.
NJA 1991 s. 77: Påföljd för rattfylleri (I och II)
NJA 1993 s. 718: Fråga om ett rattfylleribrott är att bedöma som grovt rattfylleri på den...
NJA 2011 s. 77: Rattfylleri. Fråga om den som har fört en moped, vars motor inte har varit i...
NJA 2012 s. 191: Ett rattfylleribrott med moped klass I bör, även om föraren har haft en...
RÅ 1996 ref. 11: Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.
RÅ 2008 ref. 12: En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k....
RH 1994:117: Påföljden för två fall av återfall i "enkelt" rattfylleri bestämd till fängelse.
RH 1995:90: Vid övningskörning har såväl övningsledaren som eleven fällts till ansvar för...
RH 1996:118: De personliga förhållandena i form av psykisk ohälsa har ansetts konstituera...
RH 1999:106: Sedan tingsrätten ogillat ett åtal för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i...
RH 1999:118: Trots att föraren av personbil haft en alkoholkoncentration i sin...
RH 1999:96: Förare, som saknar körkort, har olovligen framfört personbil i alkoholpåverkat...
RH 2001:25: Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som fört...
RH 2002:45: Framförande av moped med frånkopplad motor genom att den rullats framåt har...
RH 2006:56: Åklagaren har ansökt om resning till förmån för den tilltalade och yrkat...
RH 2008:27: Kort förflyttning av personbil har bedömts som rattfylleri av normalgraden...
RH 2008:71: Kort förflyttning av personbil där föraren haft en alkoholkoncentration i...
RH 2013:59: Uppsåtet vid rattfylleribrott.

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 a § Är ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket att anse som grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om

  • 1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  • 2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
  • 3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Lag (1999:217).

Rättsfall (42)

NJA 1990 s. 772: Vid bestämmande av påföljd för rattfylleri begånget i februari 1989 har...
NJA 1990 s. 796: Val av påföljd för rattfylleri.
NJA 1991 s. 359: Val av påföljd för återfall i grovt trafiknykterhetsbrott.
NJA 1991 s. 558: Val av påföljd för grovt rattfylleri.
NJA 1992 s. 653: Val av påföljd för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.
NJA 1993 s. 718: Fråga om ett rattfylleribrott är att bedöma som grovt rattfylleri på den...
NJA 1994 s. 102: Fråga om påföljd för grovt rattfylleri.
NJA 1995 s. 232: Fråga om rattfylleribrott vid förande av moped är att anse som grovt...
NJA 1997 s. 278: Skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har ådömts som påföljd för grovt...
NJA 1999 s. 9: Val av påföljd för grovt rattfylleri.
NJA 2000 s. 17: Fråga om villkorlig dom med samhällstjänst för grovt rattfylleri (I och II) och...
NJA 2003 s. 495: Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om...
NJA 2005 s. 674: Påföljd för vållande till annans död, grovt brott, och grovt rattfylleri.
NJA 2012 s. 191: Ett rattfylleribrott med moped klass I bör, även om föraren har haft en...
NJA 2012 s. 358: En alkoholpåverkad person framförde en bil så att den voltade, varvid en...
NJA 2012 s. 79: Grovt vållande till annans död, m.m. Straffvärdebedömning och fråga om straffet...
NJA 2015 s. 895: Grovt rattfylleri. En mycket hög alkoholkoncentration medför att gärningen har...
NJA 2017 s. 138: Straffmätning vid grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt rattfylleri....
RH 1993:1: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil med följd att...
RH 1993:25: En alkoholpåverkad bilförare har på ett övergångsställe påkört två personer, av...
RH 1994:82: Skyddstillsyn förenad med föreskrift om särskild behandlingsplan, s.k....
RH 1995:90: Vid övningskörning har såväl övningsledaren som eleven fällts till ansvar för...
RH 1996:118: De personliga förhållandena i form av psykisk ohälsa har ansetts konstituera...
RH 1997:14: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
RH 1997:57: Påföljd för grovt rattfylleri har bestämts till skyddstillsyn med särskild...
RH 1999:106: Sedan tingsrätten ogillat ett åtal för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i...
RH 1999:120: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil i vilken två...
RH 1999:18: Påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har inte ansetts som...
RH 2000:101: Till grund för bedömningen av vilken blodalkoholhalt som en person åtalad för...
RH 2002:51: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
RH 2004:50: Fråga om påföljden för grovt rattfylleri kan stanna vid villkorlig dom med...
RH 2007:19: Straffmätning vid grovt rattfylleri (framförande av tung lastbil med en...
RH 2007:39: Tilltalad, som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri (2,04 promille), har...
RH 2008:27: Kort förflyttning av personbil har bedömts som rattfylleri av normalgraden...
RH 2008:71: Kort förflyttning av personbil där föraren haft en alkoholkoncentration i...
RH 2009:26: Att alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgått till i det närmaste 1...
RH 2010:26: Åtal för grovt rattfylleri har efter invändning om s.k. eftersupning ogillats...
RH 2010:74: En person har fört bil med en alkoholkoncentration i blodet som efter körningen...
RH 2010:81: En gärning har bedömts som grovt rattfylleri och påföljden bestämts till...
RH 2013:59: Uppsåtet vid rattfylleribrott.
RH 2015:35: En person har dömts för att ha fört personbil med en alkoholkoncentration i sin...
RH 2017:15: En person har förflyttat en motorcykel en kortare sträcka inom tätbebyggt...

Lagrumshänvisningar hit (12)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:1463, 1999:217, 1990:149

5 § Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna att anse som grovt, döms till fängelse i högst ett år.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även den som för spårvagn och den som annorstädes än på väg för motordrivet fordon. Lag (1986:1248).

Kommentar

Med smitning kan jämföras begreppet obehörigt avvikande från trafikolycksplats. Även en person som felaktigt tror sig ha orsakat en skada och trots det inte stannar för att undersöka saken gör sig skyldig till smitning.

Rättsfall (8)

NJA 1988 s. 39: Resningsärende. En person har kört på och skadat en bil. Ägaren av den påkörda...
NJA 1988 s. 444: Fråga huruvida bilförare, som av annan bilförare påståtts ha haft del i...
NJA 1990 s. 319: Bilförare, som avsiktligt kört på annans bil, har dömts för obehörigt avvikande...
NJA 1991 s. 558: Val av påföljd för grovt rattfylleri.
NJA 1998 s. 423: Bilförare har dömts för smitning när hon avvikit från platsen för en kollision...
NJA 2018 s. 394: En förare av ett motorfordon hade del i en trafikolycka som orsakade endast...
RH 1999:120: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil i vilken två...
RH 2016:39: Åtal för s.k. smitning, genom att den tilltalade avvikit från en allvarlig...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1972:749, 1975:611, 1986:1248
6 § Har upphävts genom lag (1988:944).

7 § Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.

Om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet.

Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott finns i 24 a–24 d §§ polislagen (1984:387) och i 9–11 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Lag (2015:59).

Kommentar

Om föraren inte äger bilen får förverkande ske endast om de rätta ägarna medverkat till den tilltalades trafikbrott och åklagaren för en förverkandetalan i samband med åtalet mot de rätta ägarna för medverkan till trafikbrotten eller särskilt enligt lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. se NJA 1991 s. 496. Däremot hindras inte att förverkande sker om en bil köpts på avbetalning utan återtagandeförbehållande, se NJA 2006 s. 751. 29 kap. 5 § 1 st. p. 8 BrB och 30 kap. 4 § 1 st. BrB beaktas vid både påföljdsval och straffmätning.

Rättsfall (7)

NJA 1988 s. 80: Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen...
NJA 1994 s. 703: I vilken utsträckning skall extrautrustning till ett fordon omfattas av ett...
NJA 1996 s. 436: Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen...
NJA 2002 s. 310: Bil som använts av annan än ägaren vid brott mot lagen om straff för vissa...
NJA 2006 s. 751: Betydelsen av fordonets värde och ägarens personliga och ekonomiska...
NJA 2013 s. 333: En tilltalad har dömts för brott. I samband med att högre rätt avskriver målet...
RH 1997:124: Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

8 § Undersökningsledaren eller åklagaren får omedelbart besluta att ett fordon som har tagits i beslag för att det skäligen kan antas bli förverkat enligt 7 § får säljas eller förstöras, om fordonets värde understiger en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid beslaget. Ett sådant beslut får dock verkställas tidigast tre veckor efter det att en underrättelse om beslutet har sänts till den som beslaget har gjorts hos.

Ett beslut enligt första stycket får inte överklagas. Om rättens prövning av beslaget har begärts enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken, får dock fordonet inte säljas eller förstöras innan beslaget har prövats av tingsrätten.

Intäkter vid försäljning tillfaller staten. Lag (2015:59).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:59

9 § Om ett fordon som sålts eller förstörts enligt 8 § inte förverkas, har ägaren rätt till ersättning. För egendom som har sålts lämnas ersättning med det belopp som influtit vid försäljningen. Om fordonet har förstörts, lämnas ersättning med skäligt belopp.

Beslut om ersättning fattas av Polismyndigheten efter ansökan av fordonets ägare. Lag (2015:59).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:59

10 § Den som är missnöjd med ett beslut om ersättning enligt 9 § andra stycket får inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet begära rättens prövning av det. Ansökan görs till den tingsrätt som kunnat pröva beslaget. Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Ersättningen betalas ut av Polismyndigheten sedan beslutet vunnit laga kraft. Lag (2015:59).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:59

Ändringar och övergångsbestämmelser

1951:649

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Rskr 1951:336
SFS-nummer
1951:649
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

1957:355

Omfattning
ändr. 4 § 2 mom
SFS-nummer
1957:355

1958:223

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1958:223

1964:881

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1964:881

1966:252

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1966:252

1972:749

Förarbeten
Prop. 1972:137, TU 19, rskr 317
Omfattning
ändr. 1-5 §§
SFS-nummer
1972:749

1972:753

Omfattning
ikrafttr. av 1972:749
SFS-nummer
1972:753

1974:830

Förarbeten
Prop. 1974:154, JuU 1974:37, rskr 1974:352
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1974:830

1975:611

Förarbeten
Prop. 1975:22, TU 1975:13, rskr 1975:146
Omfattning
ändr. 1-5 §§
SFS-nummer
1975:611

Lag (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1976/77:113, TU 1976/77:25, rskr 1976/77:334
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1977:478
Rubrik
Lag (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förordning (1977:721) om ikraftträdande av lagen (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Omfattning
ikrafttr. av 1977:478
SFS-nummer
1977:721
Rubrik
Förordning (1977:721) om ikraftträdande av lagen (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Omfattning
ändr. 4 § 1, 2 mom;nytt 4 § 3 mom
SFS-nummer
1978:92
Rubrik
Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1979/80:178, JuU 1980/81:1, rskr 1980/81:30
Omfattning
ny 6 §
SFS-nummer
1980:976
Rubrik
Lag (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1982:303) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1981/82:204, JuU 1981/82:58, rskr 1981/82:331
Omfattning
nytt 4 § 4 mom
SFS-nummer
1982:303
Rubrik
Lag (1982:303) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1985:195) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Omfattning
upph. 4 § 4 mom
Ikraft
1985-05-01
SFS-nummer
1985:195
Rubrik
Lag (1985:195) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1986:1248) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1248
Rubrik
Lag (1986:1248) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1987:281) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1986/87:81, JuU 1986/87:24, rskr 1986/87:200
Omfattning
ändr. 4 § 3 mom;ny 7 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:281
Rubrik
Lag (1987:281) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1988:944) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:944
Rubrik
Lag (1988:944) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1989:394) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1988/89:118, 1988/89:JuU27, rskr 1988/89:314
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:394
Rubrik
Lag (1989:394) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Omfattning
ändr. 4 §;ny 4 a §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:149
Rubrik
Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1993:1463) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Omfattning
ändr. 4 a, 7 §§
Ikraft
1994-02-01
SFS-nummer
1993:1463
Rubrik
Lag (1993:1463) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1416
Rubrik
Lag (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1998:494) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:494
Rubrik
Lag (1998:494) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:217
Rubrik
Lag (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (1999:880) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1999:880
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och med den 31 mars 2000.

Rubrik
Lag (1999:880) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (2004:1031) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1031
Rubrik
Lag (2004:1031) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:285
Rubrik
Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (2008:323) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:323
Rubrik
Lag (2008:323) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-10-01
SFS-nummer
2009:122
Rubrik
Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:26, bet. 2014/15:JuU10, rskr. 2014/15:112
Ikraft
2015-04-01
Omfattning
ändr. 7 §;nya 8, 9, 10 §§
SFS-nummer
2015:59
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
  • 2. Om det senaste brottet har begåtts före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation