lagen.nu

Förordning (1950:25) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1950-02-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag för belopp, som enligt ett mellan statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt Svenska trävaruexportföreningen, å andra sidan, den 24 februari 1949 träffat avtal under beskattningsåret tillgodoförts Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Den i 1 § nämnda stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet.

3 § Medel, vilka utbetalas från den i 1 § nämnda stiftelsen till skattskyldig, som äger njuta avdrag för till stiftelsen inbetalade belopp, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår då medlen kommit honom till godo.

4 § Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1950:25

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Rskr 1950:22
SFS-nummer
1950:25
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation