lagen.nu

Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1949-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1297
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Om underrätts uppgiftsskyldighet

Faderskap m.m.

1 § Har underrätt meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket föräldrabalken, fastställt faderskap, förklarat bekräftelse av faderskap sakna verkan eller efter resning ändrat dom varigenom faderskap fastställts och har barnet ej fyllt 18 år, skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, meddelande härom sändas till

  • 1. Skatteverket,
  • 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört och
  • 3. Försäkringskassan.

Har barnet fyllt 15 men inte 18 år, skall meddelande också sändas till Centrala studiestödsnämnden.

Har barnet fyllt 18 år eller ingått äktenskap, skall endast meddelande enligt första stycket 1 sändas. Förordning (2004:947).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (11)

1 a § Om en tingsrätt har meddelat ett beslut enligt 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor när det gäller giltigheten i Sverige av ett utländskt faderskapsavgörande och beslutet har fått laga kraft, ska detta meddelas på det sätt som anges i 1 §. Förordning (2015:844).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:844

Adoption

2 § Om en tingsrätt har beslutat om adoption, ska domstolen när beslutet har fått laga kraft underrätta

  • 1. Skatteverket,
  • 2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbokförd om han eller hon inte har fyllt 18 år,
  • 3. Försäkringskassan om den som har adopterats inte har fyllt 18 år, och
  • 4. Centrala studiestödsnämnden om den som har adopterats har fyllt 15 men inte 18 år. Förordning (2018:1297).

Vårdnad om barn

3 § Har en tingsrätt meddelat beslut om vårdnaden om barn för tiden intill dess det finns ett avgörande som har vunnit laga kraft, ska ett meddelande om beslutets innehåll samma dag sändas till

  • 1. Skatteverket,
  • 2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och
  • 3. Försäkringskassan.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte om tingsrättens beslut innebär att tidigare vårdnadsavgörande fortfarande ska gälla.

Har en tingsrätt meddelat dom eller slutligt beslut som rör vårdnaden och har avgörandet vunnit laga kraft, ska ett meddelande om avgörandets innehåll sändas till den socialnämnd som avses i första stycket samt till Skatteverket och Försäkringskassan. Innebär domen eller beslutet att vårdnaden flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, ska meddelande också sändas till överförmyndaren.

Gäller ett vårdnadsavgörande som avses i denna paragraf ett barn som har fyllt 15 år, ska tingsrätten också sända ett meddelande om avgörandets innehåll till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (2008:915).

3 a § En tingsrätt ska sända meddelande enligt 3 § första och fjärde styckena om beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, när beslutet innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller är verkställbart i Sverige. Meddelandet ska sändas när beslutet har fått laga kraft. Förordning (2015:844).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:844

Frågor rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap

4 § En tingsrätt skall underrätta överförmyndaren om tingsrättens eller en högre rätts beslut i ärenden som rör förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Förordning (1995:384).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Har en tingsrätt fått kännedom om att egendom har tillfallit någon som är underårig eller som har förvaltare, skall rätten underrätta överförmyndaren om förhållandet, om inte en underrättelse har lämnats enligt 4 §. Förordning (2001:424).

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
7 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
8 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).
9 § Har upphävts genom förordning (2001:424).

Om överrätts uppgiftsskyldighet

10 § Om högre rätt har meddelat dom eller beslut i fråga som avses i 1 eller 1 a § och om avgörandet fått laga kraft, ska den rätt som sist handlagt målet sända meddelande enligt 1 §.

Om högre rätt har meddelat dom eller beslut som avses i 2, 3 eller 3 a § eller om den högre rätten i annat fall upphävt eller ändrat lägre rätts dom eller beslut, som den lägre rätten varit skyldig att lämna uppgift om, ska meddelande lämnas om förhållandet enligt vad som är föreskrivet för underrätt. Förordning (2015:844).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § I ärenden rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall avskrift av beslut, som meddelats av högre rätt, skyndsamt tillställas underrätten för åtgärd enligt 4 §. Förordning (1988:1332).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:1045, 1988:1332

11 a § När domstol i mål om underhåll till barn sänder avskrift av domen till parterna, skall upplysning samtidigt lämnas om det huvudsakliga innehållet i 7 kap. 10 § föräldrabalken. Har bidragsskyldighet ålagts part, skall parterna också få upplysning om det huvudsakliga innehållet i 7 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken och i de bestämmelser i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhålls bidrag som rör underhåll till barn. Förordning (1979:976).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1979:976
11 b § Ny beteckning 1 a § genom förordning (2015:844).
11 c § Ny beteckning 3 a § genom förordning (2015:844).

Om domstols uppgiftsskyldighet i andra fall än förut nämnts

12 § Om domstols uppgiftsskyldighet i annat fall än förut nämnts finns en bestämmelse i 11 kap. 27 § föräldrabalken. Förordning (1995:384).

Ändringar/Förarbeten (4)

Särskild bestämmelse

13 § Domstolsverket meddelar närmare bestämmelser i fråga om domstols uppgiftsskyldighet enligt denna kungörelse. Förordning (1976:811).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1976:811, 1975:98

Ändringar och övergångsbestämmelser

1949:661

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1949:661

1957:445

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
SFS-nummer
1957:445

1963:531

Omfattning
ändr. formulär
SFS-nummer
1963:531

1968:516

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1968:516

1970:846

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1970:846

1971:798

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1971:798

1973:453

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1973:453

1973:812

Omfattning
ändr. 1, 10 §§, rubr. till 1 §
SFS-nummer
1973:812

1974:247

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1974:247

1974:1045

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 12 §§
SFS-nummer
1974:1045

1975:98

Omfattning
nya 13 §, rubr. närmast före 13 §
SFS-nummer
1975:98

Förordning (1976:811) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §;omtryck
SFS-nummer
1976:811
Rubrik
Förordning (1976:811) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Förordning (1977:237) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1977:237
Rubrik
Förordning (1977:237) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Förordning (1978:708) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1978:708
Rubrik
Förordning (1978:708) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Förordning (1979:976) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Omfattning
ny 11 a §
SFS-nummer
1979:976
Rubrik
Förordning (1979:976) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Förordning (1981:876) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1981:876
Rubrik
Förordning (1981:876) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Förordning (1983:488) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:488
Rubrik
Förordning (1983:488) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Förordning (1985:370) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Omfattning
ändr. författningsrubr.;ny 11 b §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:370
Rubrik
Förordning (1985:370) om ändring i kungörelsen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken

Förordning (1986:589) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:589
Rubrik
Förordning (1986:589) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Förordning (1988:1332) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 8 §;ändr. 4, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 §;ny 5 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1332
Rubrik
Förordning (1988:1332) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Förordning (1991:756) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:756
Rubrik
Förordning (1991:756) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Förordning (1995:384) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 9, 12 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:384
Rubrik
Förordning (1995:384) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Förordning (2000:1045) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1045
Rubrik
Förordning (2000:1045) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Förordning (2001:402) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 11 c §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:402
Rubrik
Förordning (2001:402) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Förordning (2001:424) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 9 §;ändr. 5 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:424
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden där bouppteckningen har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2001:424) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Förordning (2002:775) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-02-01
SFS-nummer
2002:775
Rubrik
Förordning (2002:775) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Förordning (2003:897) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:897
Rubrik
Förordning (2003:897) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Förordning (2004:947) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:947
Rubrik
Förordning (2004:947) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Förordning (2008:444) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL338/2003 s1
Ikraft
2008-07-01
CELEX-nr
32003R2201
Omfattning
ändr. 11 c §
SFS-nummer
2008:444
Rubrik
Förordning (2008:444) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Förordning (2008:915) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:915
Rubrik
Förordning (2008:915) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Förordning (2015:844) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 11 b, 11 c §§ betecknas 1 a, 3 a §§;ändr. de nya 1 a, 3 a, 10 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:844
Rubrik
Förordning (2015:844) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

Förordning (2018:1297) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1297
Rubrik
Förordning (2018:1297) om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation