lagen.nu

Kungörelse (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1947-10-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:709
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Bestämmelserna i 1-10 §§ lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol skall tillämpas när

  • 1. framställning har gjorts av domstol i stat, som är ansluten till
    • a) den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen,
    • b) den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, eller
    • c) den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur, och
  • 2. under förutsättning att framställningen översänds av konsul från sådan stat till svensk domstol samt att framställningen är skriven på svenska, danska eller norska språket eller åtföljd av styrkt översättning till svenska språket.

Första stycket gäller när framställning om bevisupptagning skickats direkt till domstol här i landet från domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge. I ett sådant fall får den svenska domstolen kommunicera direkt med den andra domstolen. Förordning (2000:709).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

2 § I ärenden om bevisupptagning på framställning av domstol i en stat som är ansluten till någon av de i 1 § nämnda Haagkonventionerna, skall kostnad för delgivning och för tolk betalas av svenska staten. Om bevisupptagningen ägt rum på framställning av domstol i Danmark, Frankrike, Finland, Island, Norge eller Österrike, skall alla därav föranledda kostnader utom kostnader för ersättning till annan sakkunnig än den som har avgivit yttrande om verkställd blodundersökning betalas av staten.

I de fall bevisupptagning åt domstol i stat, vilken är ansluten till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, gjorts i mål eller ärende om underhållsbidrag, skall hela kostnaden som föranletts av bevisupptagningen betalas av svenska staten.

Har kostnadsfri rättshjälp beviljats medborgare i stat som är ansluten till den konvention som anges i 1 § första stycket 1 b), skall hela kostnaden som föranletts av framställning om bevisupptagning av domstol i sådan stat, med undantag för ersättning till sakkunnig, betalas av staten. Förordning (2000:709).

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § har upphävts genom förordning (2000:709).

4 § Framställning om bevisupptagning från utländsk domstol enligt den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur mottages av Justitiedepartementet såsom centralt organ i konventionens mening.

I ärende om bevisupptagning åt domstol i stat, som är ansluten till den i första stycket nämnda konventionen, skall all kostnad som föranledes av bevisupptagning enligt konventionen stanna på svenska statsverket utom ersättning till sakkunnig eller tolk eller sådan kostnad som uppstått genom att den utländska domstolen begärt iakttagande av visst förfarande vid åtgärdens verkställande.

Föreskriften i 2 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning för det fall att medborgare i stat, som är ansluten till den i första stycket nämnda konventionen, beviljats fri rättshjälp. Förordning (2000:709).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:709, 1975:307

4 a § Handlingar, som har upprättats med anledning av bevisupptagning i ärenden som avses i Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen på framställning av domstol i Österrike, skall av den svenska domstolen översändas direkt till den österrikiska domstolen. Förordning (1983:883).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:883

5 § Framställning om bevisupptagning från det europeiska patentverket enligt den i München den 5 oktober 1973 dagtecknade europeiska patentkonventionen mottages av Jusitiedepartementet såsom centralt organ i konventionens mening.

I ärende om bevisupptagning åt det europeiska patentverket skall all kostnad som föranleds av bevisupptagningen stanna på svenska statsverket utom ersättning till sakkunnig eller tolk eller sådan kostnad som uppstått genom att företrädare för det europeiska patentverket varit närvarande vid bevisupptagningen. Förordning (2000:709).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:709, 1978:156

Ändringar och övergångsbestämmelser

1947:848

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1947:848

1954:687

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1954:687

1955:556

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1955:556

1958:57

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1958:57

1958:420

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1958:420

1959:414

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1959:414

1961:117

Omfattning
ändr. 10, 11 §§
SFS-nummer
1961:117

1968:27

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1968:27

1973:522

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1973:522

1975:307

Omfattning
ändr. 1, 2 §§;ny 4 §;omtryck
SFS-nummer
1975:307

1975:620

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1975:620

Förordning (1978:156) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Omfattning
ny 5 §;omtryck
SFS-nummer
1978:156
Rubrik
Förordning (1978:156) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Förordning (1983:883) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Omfattning
ändr. 2 §;ny 4 a §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:883
Rubrik
Förordning (1983:883) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Förordning (1986:181) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1986-05-01
SFS-nummer
1986:181
Rubrik
Förordning (1986:181) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Förordning (1987:787) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1987-07-15
SFS-nummer
1987:787
Rubrik
Förordning (1987:787) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Förordning (1990:170) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1990-06-01
SFS-nummer
1990:170
Rubrik
Förordning (1990:170) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Förordning (1992:4)m om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1992-03-01
SFS-nummer
1992:4
Rubrik
Förordning (1992:4)m om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Förordning (2000:709) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §;ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:709
Rubrik
Förordning (2000:709) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation