lagen.nu

Förordning (1947:339) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1947-06-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt äger skattskyldig njuta avdrag för belopp, som enligt särskilda, mellan statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt svenska cellulosaföreningen, svenska trämasseföreningen och svenska trävaruexportföreningen, å andra sidan, den 1 april respektive den 8 maj 1947 träffade avtal under beskattningsåret tillgodoförts stiftelsen cellulosaindustriens konjunkturutjämningsfond, stiftelsen trämasseindustriens konjunkturutjämningsfond eller stiftelsen trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond.

Medel, vilka utbetalas från någon av stiftelserna till skattskyldig, som äger njuta avdrag för till stiftelsen inbetalade belopp, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då medlen kommit honom till godo.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § I 1 § nämnda stiftelser äro icke skyldiga att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet.

3 § Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1947:339

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Rskr 1947:438
SFS-nummer
1947:339
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation