lagen.nu

Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed, antingen av honom själv eller av någon annan, för att i utlandet ta till vara sin rätt till arv, försäkring, pension, skadestånd, underhållsbidrag eller någon annan rättighet som tillkommer honom, får sådan ed tas upp av tingsrätt.

Vad som sägs i första stycket gäller också den som för att få idka näring inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz behöver bekräfta med ed att han inte varit försatt i konkurs. Lag (2001:58).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:259, 1994:1590, 2001:58

2 § Ed får inte avläggas av den som är under femton år, eller av den som på grund av en psykisk störning befinns sakna erforderlig insikt om edens betydelse. Lag (1991:1554).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1554

3 § I fråga om upptagande av ed skall gälla vad svensk lag därom föreskriver.

Framställes begäran att vid edens avläggande skola användas andra ordalag än i svensk lag äro stadgade, eller att eljest vid edens upptagande skall förfaras annorledes än svensk lag föreskriver, eller att expedition i ärendet skall utfärdas i annan form än som är föreskriven eller vanlig här i riket, pröve rätten huruvida det må ske.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1946:819

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Rskr 1946:327
SFS-nummer
1946:819

Lag (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Förarbeten
Prop. 1987/88:106, LU 1987/88:20, rskr 1987/88:229
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1988-09-01
SFS-nummer
1988:259
Rubrik
Lag (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Förordning (1988:918) om ikraftträdande av lagen (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Omfattning
ikrafttr. av 1988:259
Ikraft
1988-09-01
SFS-nummer
1988:918
Rubrik
Förordning (1988:918) om ikraftträdande av lagen (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Lag (1991:1554) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Förarbeten
Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1554
Rubrik
Lag (1991:1554) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Lag (1994:1590) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Förarbeten
Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1590
Rubrik
Lag (1994:1590) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Lag (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2001:58
Rubrik
Lag (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

2002:144

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2001:58
SFS-nummer
2002:144
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation