lagen.nu

Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1946-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1553
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Erfordras enligt lag, att avtal eller annan rättshandling företas eller eljest bekräftas med vittne får som sådant vittne inte godkännas den, mot vilken rättshandlingen skall företas, inte heller den, som är under femton år eller som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse. Vad som sagts nu gäller även när vid köp, byte eller gåva av fast egendom eller tomträtt överlåtarens underskrift på fångeshandlingen styrks av vittne.
Har till vittne tagits någon, som enligt vad nu sagts ej är behörig, vare hans vittnesbekräftelse utan verkan.
Om testamentsvittne är särskilt stadgat. Lag (1991:1553).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1946:805

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Rskr 1946:334
SFS-nummer
1946:805
Övergångsbestämmelse

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1948.

Vittnesbekräftelse å rättshandling, som ingåtts före nämnda dag, må, om den skulle hava varit gällande enligt denna lag, icke anses utan verkan på den grund att den, som bevittnat rättshandlingen, enligt äldre lags bestämmelser om vittnesjäv varit obehörig som vittne.

1970:1014

Förarbeten
Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1970:1014
Övergångsbestämmelse

Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna skall vattenfallsrätt anses likställd med tomträtt.

Lag (1991:1553) om ändring i lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

Förarbeten
Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Omfattning
ändr.
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1553
Rubrik
Lag (1991:1553) om ändring i lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation