lagen.nu

Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Departement
Försvarsdepartementet, Socialdepartementet
Utfärdad
1942-07-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:260
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Till förekommande av smittsam sjukdom eller annan infektionssjukdom äger Konungen i enlighet med vad i denna lag stadgas förordna, att personal, som är anställd vid eller tjänstgör inom försvarsväsendet, skall vara pliktig undergå ympning med ympämne eller serum (skyddsympning).

Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) gäller vad därom är särskild stadgat.

2 § Ympningsplikt må i den omfattning som prövas nödig påbjudas under krig eller krigsfara;

vid inträffad eller hotande epidemi; samt

därest skydd mot icke smittsam infektionssjukdom av svårartad natur finnes erforderligt.

3 § Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen.

4 § Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt enligt denna lag döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:260).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1948:471, 1991:260

Ändringar och övergångsbestämmelser

1942:723

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Rskr 1942:487
SFS-nummer
1942:723

1948:471

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1948:471

Lag (1991:260) om ändring i lagen (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:260
Rubrik
Lag (1991:260) om ändring i lagen (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation