lagen.nu

Lag (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1939-01-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:871
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-01-01

1 § Kvarstad må ej läggas å:

a. luftfartyg, som äges eller uteslutande nyttjas av svenska staten eller som av främmande stat användes uteslutande för statsändamål, därunder inbegripet postbefordran, och icke för affärsdrift;

b. luftfartyg, som användes i regelbunden fart för allmän trafik, jämte nödiga reservfartyg; eller

c. luftfartyg, som eljest är avsett för befordran av personer eller gods mot vederlag, då fartyget är färdigt att avgå för sådan befordran, utan så är att kvarstaden avser gäld, som gjorts för resans utförande eller därunder uppkommit.

Vad i första stycket sägs skall ej gälla kvarstad på ansökan av ägare, som avhänts luftfartyget genom rättsstridig handling.

2 § Kvarstad å luftfartyg skall, ändå att den ej är beviljad till säkerhet för fordran, upphöra, då säkerhet ställes.

Säkerhet till befrielse från kvarstad för fordran skall anses till räcklig, där den täcker fordringsbeloppet jämte kostnader och ute slutande avser betalning därav eller, om luftfartygets värde är lägre, där säkerheten täcker detta. Lag (1981:779).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:779
3 § har upphävts genom lag (1981:779).

4 § Å utländskt luftfartyg äger denna lag tillämpning allenast såvitt regeringen, efter avtal med främmande stat, därom förordnat. Lag (1981:779).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:779
(Träder i kraft 2016-04-01 00:00:00)

5 § I lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns särskilda bestämmelser om kvarstad på luftfartyg som kan påverka tillämpningen av denna lag. Lag (2015:862).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:862

Ändringar och övergångsbestämmelser

1939:6

Ansvarig myndighet
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Rskr 1938:47
SFS-nummer
1939:6

1939:84

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1939:84
Övergångsbestämmelse

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att lagen den 4 januari 1939 (nr 6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luft fartyg skall träda i kraft den 1 maj 1939.

Härjämte förordnas, med stöd av 4 § nämnda lag, att lagen, såvitt angår utländska luftfartyg, skall äga tillämpning å luftfartyg, hemma hörande i främmande stat som är ansluten till den i Rom den 29 maj 1933 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg.

Lag (1981:779) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
upph. 3 §;ändr. författningsrubr., 2, 4 §§
Rubrik
Lag (1981:779) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg
SFS-nummer
1981:779

Lag (2015:862) om ändring i lagen 1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Omfattning
ny 5 §
Ikraft
2016-04-01
Rubrik
Lag (2015:862) om ändring i lagen 1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
SFS-nummer
2015:862

Förordning (2015:871) om ikraftträdande av lagen (2015:862) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2015:862
Rubrik
Förordning (2015:871) om ikraftträdande av lagen (2015:862) om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg
SFS-nummer
2015:871
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation