lagen.nu

Lag (1938:121) om hittegods

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1938-04-22
Ändring införd
t.o.m. 2014:605
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Är ägaren till godset känd, får upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet.

När anmälan om hittegods har gjorts ska Polismyndigheten underrätta ägaren till godset, om han eller hon är känd. Lag (2014:605).

Rättsfall (1)

RH 2005:67: En person har tagit ut pengar i en uttagsautomat men av förbiseende lämnat kvar...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:1119, 2014:605

2 § Hittegods ska vårdas väl. Upphittaren får överlämna godset till Polismyndigheten. Polismyndigheten får även i annat fall, om det behövs, omhänderta godset.

Polismyndigheten får låta sälja hittegodset, om

  • 1. godset inte kan vårdas utan fara för försämring,
  • 2. vården är förenad med alltför stora kostnader, eller
  • 3. det annars finns särskilda skäl för försäljning. Lag (2014:605).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:605

3 § Ägaren har rätt att återta hittegodset om han eller hon betalar Polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön.

Uppkommer tvist om lösesummans belopp, ska frågan avgöras av allmän domstol. Om godset finns i Polismyndighetens vård, får dock myndigheten lämna ut det till ägaren mot lösen som Polismyndigheten finner skälig. Lag (2014:605).

Rättsfall (1)

NJA 1994 s. 283: Ett försäkringsbolag utbetalade hittelön till upphittaren av en stulen...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:605

4 § Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyldig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten. Lag (2014:605).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 a § I stället för vad som sägs i 4 § gäller i fråga om en hund att hunden tillfaller staten, om ägaren inte återtar hunden inom fem dagar från det att han eller hon underrättades om fyndet eller, om ägaren inte är känd, inom tio dagar från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten. Lag (2014:605).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:605, 2007:1243

5 § Fullgör upphittaren ej vad i 1 § är stadgat, straffes efter allmän lag och have förverkat all rätt på grund av fyndet.

6 § Tillvaratager någon hos honom kvarglömd sak, skall vad ovan stadgas om hittegods äga motsvarande tillämpning; dock skall hittelön ej utgå.

7 § Beträffande fynd som har samband med olycka eller händelse som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall iakttas vad som föreskrivs i 12 § nämnda lag.

I den mån i särskilda författningar meddelats föreskrifter angående sådant som tillvaratages å fortskaffningsmedel i allmän trafik eller inom område som hör till företag för sådan trafik, skall vad sålunda stadgats lända till efterrättelse. Lag (1990:715).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1957:298, 1990:715

8 § Hittar någon hemdjur, skall vad i 52--57 §§ lagen om ägofred stadgas i tillämpliga delar lända till efterrättelse, ändå att fall som där avses ej är för handen.

9 § Påträffas föremål, vartill ägare ej finnes, inmurat eller intimrat i hus nedgrävt i marken eller dolt på annat dylikt sätt, tillkomme fyndet upphittaren och husets eller markens ägare till hälften vardera, där det ej är fornfynd.

Underlåter upphittaren att tillkännagiva fyndet, dömes till ansvar enligt vad i 10 kap 8 § brottsbalken stadgas. Lag (1964:193).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1942:351, 1964:193

9 a § Polismyndighetens beslut i frågor som avses i denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:605).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:605, 1985:933

10 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Polismyndigheten får meddela föreskrifter om tillämpningen av denna lag. Lag (2014:605).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1969:726, 1982:1119, 2014:605

11 § Om fartygslämningar och fornfynd, om sjöfynd samt om virke som sjunkit i allmän flottled eller flutit i land vid en sådan flottled finns det särskilda bestämmelser. Lag (2014:605).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1938:121

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Rskr 1938:50
SFS-nummer
1938:121

1942:351

Omfattning
ändr. 9 §;ny 11 §
SFS-nummer
1942:351

1954:92

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1954:92

1957:298

Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1957:298

1963:485

Omfattning
ikrafttr. av 1957:298
SFS-nummer
1963:485

1964:193

Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1964:193

1967:79

Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1967:79

1969:398

Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1969:398

1969:726

Omfattning
ändr. 4, 10 §§
SFS-nummer
1969:726

Lag (1982:1119) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Förarbeten
Prop. 1982/83:59, LU 1982/83:12, rskr 1982/83:86
Omfattning
ändr. 1, 4, 10 §§
SFS-nummer
1982:1119
Rubrik
Lag (1982:1119) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Lag (1985:933) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Förarbeten
Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ikraft
1986-01-01
Omfattning
ny 9 a §
SFS-nummer
1985:933
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1985:933) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Lag (1990:715) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Förarbeten
Prop. 1989/90:104, 1989/90:TU23, rskr 1989/90:265
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:715
Rubrik
Lag (1990:715) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Lag (2007:1243) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ny 4 a §
SFS-nummer
2007:1243
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för hundar som anmälts som upphittade hos polismyndigheten före den 1 januari 2008.
Rubrik
Lag (2007:1243) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Lag (2014:605) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 9 a, 10, 11 §§
SFS-nummer
2014:605
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:605) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation