lagen.nu

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15
Övrigt
SFS 1989:844 ikrafttr.- och överg.best. till 1989:838. Lag (1994:1013) träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 § Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå att den gjorts så som i första stycket är sagt.

Rättsfall (1)

RH 2015:43: Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige...

2 § Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället att gåvan fullbordas genom att inskrivning för förvärvet söks enligt särskilda föreskrifter. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen. Lag (2016:45).

Ändringar/Förarbeten (7)

3 § Om någon ger bort aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller för utövande av annan rättighet, fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får handlingen i sin besittning. Om en fordran enligt en sådan handling efterskänks, fullbordas gåvan först när handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. 7–13 §§ sistnämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om gåvan. Om en fordran som registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom registrering eller underrättelse i enlighet med vad nu sagts.

Om någon ger bort en annan fordran än som anges i första eller andra stycket, fullbordas överlåtelsen genom att gäldenären underrättas av givaren. Om gåvan har tillkommit genom skriftlig utfästelse som anges i 1 § första stycket, eller under sådana särskilda omständigheter som avses där, och om underrättelse sker genom gåvotagaren, anses överlåtelsen också fullbordad. Om en sådan fordran efterskänks, anses gåvan strax såsom fullbordad. Lag (2016:45).

Rättsfall (2)

NJA 1993 s. 560: Gåva av bostadsrätt har ansetts bli fullbordad i förhållande till givaren först...
RH 2015:43: Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1989:838, 1991:200, 2016:45

4 § Har någon såsom gåva åt annan till bank, kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet överlämnat penningar eller annan lös egendom utan att förbehålla sig rätt att däröver förfoga, skall gåvan anses fullbordad när det givna blivit av banken eller företaget mottaget för gåvotagarens räkning; och skall detta gälla ändå att av banken eller företaget utfärdat bevis, som i 3 § sägs, behållits av givaren.

Detta skall tillämpas på motsvarande sätt om givaren låtit för gåvotagarens räkning överföra medel som givaren hade innestående i banken eller företaget. Lag (2004:420).

Rättsfall (1)

NJA 1981 s. 464: Förmyndare har i sina omyndiga barns namn öppnat bankkonton över vilka hon...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:420

5 § Varda, efter det gåvan blivit utfäst men innan den fullbordats, givarens förmögenhetsvillkor så försämrade att, i betraktande jämväl av gåvotagarens villkor, gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt, må den återkallas eller minskas.

Gör gåvotagaren givaren märklig orätt, stånde givaren fritt att återkalla gåvan, där denna ännu ej fullbordats; give dock, inom ett år från det han fick kunskap om orätten, återkallelsen till känna för gåvotagaren.

6 § Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken en gåva gäller 8 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Bestämmelser om utfästelse om gåva som inte får göras gällande under givarens livstid finns i ärvdabalken. Lag (1987:798).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:798

Ändringar och övergångsbestämmelser

1936:83

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Rskr 1936:67
SFS-nummer
1936:83

1973:1065

Förarbeten
Prop. 1973:42, LU 1973:22, rskr 1973:272
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1973:1065

1975:903

Omfattning
ikrafttr. av 1973:1065
SFS-nummer
1975:903

Lag (1987:798) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:798
Rubrik
Lag (1987:798) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Lag (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1989-12-08
SFS-nummer
1989:838
Rubrik
Lag (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

1989:844

Omfattning
ikrafttr. av 1989:838
SFS-nummer
1989:844

Lag (1991:200) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1991:200
Rubrik
Lag (1991:200) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

1992:1311

Omfattning
upph. 1991:200
SFS-nummer
1992:1311

Lag (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva

Förarbeten
Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1994:1013
Rubrik
Lag (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva

Lag (1998:1482) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1482
Rubrik
Lag (1998:1482) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Lag (2004:85) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2004:85
Rubrik
Lag (2004:85) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Lag (2004:420) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:420
Rubrik
Lag (2004:420) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:45
Rubrik
Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation