lagen.nu

Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:914
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Dom som i Schweiz meddelats i tvistemål, så ock dom som i fråga om annat än straff eller förverkande av gods där givits i brottmål, vare under de i denna lag stadgade villkor gällande jämväl här i riket.

2 § Med dom förstås i denna lag allmän domstols beslut som innebär avgörande av huvudsaken, så ock beslut angående ersättning för rättegångskostnad som meddelats i följd av beslutet i huvudsaken. Under allmänna domstolar inbegripas schweiziska handelsdomstolar och yrkesskiljedomstolar.

Lika med dom gälle förlikning som stadfästs av domstol.

3 § Beslut som givits i mål angående boskillnad, hemskillnad eller äktenskapsskillnad vare ansett såsom dom i tvistemål, ändå att beslutet meddelats på ansökan. Beslut i förmynderskapsärende vare däremot ej i något fall ansett såsom dom.

4 § Dom som givits av schweizisk domstol vare ej här i riket gällande,

 • 1. där domstol i Schweiz, enligt vad i denna lag sägs, ej ägt behörig het att meddela domen;
 • 2. där erkännande av domen skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket;
 • 3. där domen angår ämne av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig natur och är grundad på lag, vars bestämmelser i ämnet äro stridande mot den lag som skolat vinna tillämpning enligt här gällande internationellt privaträttsliga regler;
 • 4. där domen ej vunnit laga kraft enligt lagen å den ort där den meddelats; eller
 • 5. där domen är tredskodom och utebliven part ej personligen eller genom befullmäktigat ombud i tid undfått del av stämningen.

5 § Dom varom förut är sagt skall anses vara av rätt domstol meddelad,

 • 1. där svaranden vid tiden för målets anhängiggörande hade sitt verkliga hemvist i Schweiz eller, då fråga är om bolag, förening, annan samfällighet eller stiftelse, sitt säte i denna stat; och skall härvid med verkligt hemvist förstås den ort där svaranden är boende med avsikt att stadigt kvarstanna;
 • 2. där svaranden uttryckligen förbundit sig att svara vid den domstol av vilken domen meddelats;
 • 3. där svaranden utan förbehåll ingått i huvudsakligt svaromål;
 • 4. där fråga är om genkäromål som äger gemenskap med huvudkäromålet;
 • 5. där svaranden i Schweiz innehar kommersiellt eller industriellt företag eller filial och tvisten hänförde sig till denna rörelse;
 • 6. där svaranden i Schweiz haft ombud som han enligt där gällande lag var pliktig att hålla och tvisten hänförde sig till verksamhet som han där utövade;
 • 7. där domen avser förpliktelse på grund av lagstridig gärning som svaranden begått i Schweiz och svaranden under vistelse därstädes personligen fått del av stämningen; och skall härvid med sådan för pliktelse likställas förpliktelse som har sin grund i olyckshändelse i följd av trafik med fortskaffningsmedel av vad slag som helst; eller
 • 8. där enligt internationell överenskommelse, i vilken såväl Sverige som Schweiz är fördragsslutande part och som ej innehåller bestäm melser om erkännande och verkställighet, behörighet tillkom schweizisk domstol.

Vad förut i denna paragraf är sagt skall icke äga tillämpning å dom som avser fråga av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig natur. I fråga om sådan dom vare domstolen ansedd såsom behörig, där behörighet skulle hava under motsvarande omständigheter tillkommit svensk domstol.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Vid prövning av fråga huruvida i denna lag stadgade villkor för domens erkännande föreligga är svensk myndighet icke bunden av det avgörande som härutinnan träffats genom domen. Den äger däremot icke i övrigt ingå i ny prövning av den sak som genom domen avgjorts.

7 § Anhängiggöres hos domstol talan i sak, vilken veterligen redan är anhängig vid schweizisk domstol som enligt denna lag är behörig, skall den svenska domstolen visa målet ifrån sig. Lag (1981:777).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:777

8 § En dom eller en förlikning som enligt 1–5 §§ gäller i Sverige ska, efter en ansökan av en part, förklaras verkställbar. Lag (2014:914).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:914

9 § En ansökan om att en dom eller en förlikning ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

 • 1. domen i original eller en kopia av domen som har bestyrkts av den aktuella myndigheten,
 • 2. bevis om att domen har fått laga kraft,
 • 3. domstols protokoll eller någon annan handling som visar att villkoren i 5 § första stycket är uppfyllda, och
 • 4. om ansökan avser en tredskodom, handlingar i original eller i bestyrkt kopia som visar att en part som uteblivit har fått del av stämningen i tid antingen personligen eller genom ett ombud med fullmakt, eller, i fall som avses i 5 § första stycket 7, att han eller hon fått del av stämningen på det sätt som föreskrivs där.

Om ansökan avser en förlikning, ska sökanden tillsammans med ansökan ge in en kopia av ett protokoll som bestyrkts av en behörig myndighet samt bevis om att förlikningen har stadfästs av en domstol och kan verkställas i Schweiz.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet som meddelats av schweiziska förbundskansliet. En översättning av handlingarna till svenska ska även ges in. Översättningen ska vara bestyrkt av en svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman som är anställd i Schweiz eller av en schweizisk diplomatisk eller konsulär tjänsteman som är anställd i Sverige eller av en svensk notarius publicus. Lag (2014:914).

10 § Om en dom eller förlikning förklaras verkställbar, verkställs domen eller förlikningen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i domen eller förlikningen ska dock inte tillämpas. Lag (2014:914).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:914

11 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:914).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:914

12 § Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) är tillämplig. Den gäller inte heller i fråga om en dom eller förlikning som avser

 • 1. konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri inbegripen fråga om ogiltighet av rättshandling som ingåtts av konkursgäldenären; eller
 • 2. rätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller påföljd av sådan skyldighets åsidosättande, dock att även i ty fall domen eller förlikningen gäller, där den avser ämne av familjerättslig eller arvsrättslig natur. Lag (2009:1306).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:796, 2002:464
13 § Har upphävts genom lag (1976:1119).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1936:79

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Rskr 1936:77
SFS-nummer
1936:79
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer; den äger ej tillämpning å dom som meddelats eller förlikning som stadfästs före nämnda dag. I vad eljest är stadgat om giltighet eller verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut göres ej ändring genom denna lag.

1936:182

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1936:182

1965:724

Omfattning
ny 13 §
SFS-nummer
1965:724

1966:13

Omfattning
ikrafttr. av 1965:724
SFS-nummer
1966:13

Lag (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Prop. 1976/77:32, LU 1976/77:13, rskr 1976/77:65
Omfattning
upph. 13 §
SFS-nummer
1976:1119
Rubrik
Lag (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förordning (1977:128) om ikraftträdande av lagen (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Omfattning
ikrafttr. av 1976:1119
SFS-nummer
1977:128
Rubrik
Förordning (1977:128) om ikraftträdande av lagen (1976:1119) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Lag (1981:777) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1981:777
Rubrik
Lag (1981:777) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Lag (1992:796) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förarbeten
Prop. 1991/92:128, 1991/92:LU36, rskr 1991/92:294
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:796
Rubrik
Lag (1992:796) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

1992:973

Omfattning
ikrafttr. av 1992:796
SFS-nummer
1992:973

Lag (2002:464) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:464
Rubrik
Lag (2002:464) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Lag (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64, EUTL339/2007 s3
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
22007A1221
Omfattning
ikrafttr. av 2009:1306
SFS-nummer
2009:1306
Rubrik
Lag (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Förordning (2010:1994) om ikraftträdande av lagen (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1306
SFS-nummer
2010:1994
Rubrik
Förordning (2010:1994) om ikraftträdande av lagen (2009:1306) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Lag (2014:914) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ikraft
2015-01-10
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11 §§
SFS-nummer
2014:914
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:914) om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation