lagen.nu

Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1934-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs, som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlik ningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.
Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbe slutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna. Lag (1977:596).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1934:69

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Rskr 1934:41
SFS-nummer
1934:69

Lag (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Förarbeten
Prop. 1976/77:128, LU 1976/77:30, rskr 1976/77:348
Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1977:596
Rubrik
Lag (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Förordning (1977:1001) om ikraftträdande av lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Omfattning
ikrafttr. av 1977:596 i förhållande till Danmark, Finland och Norge
SFS-nummer
1977:1001
Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1978.

Rubrik
Förordning (1977:1001) om ikraftträdande av lagen (1977:596) om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Lag (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Förarbeten
Prop. 1980/81:35, LU 1980/81:7, rskr 1980/81:41
Omfattning
upph.
SFS-nummer
1981:9
Övergångsbestämmelse

Lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer.

Denna lag får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna. Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av dem, gäller den gamla lagen fortfarande i för hållande till de övriga länderna.

Rubrik
Lag (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Förordning (1983:159) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Omfattning
ikrafttr. av 1981:9 i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft
1983-05-01
SFS-nummer
1983:159
Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark och Finland den 1 maj 1983.

Rubrik
Förordning (1983:159) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Förordning (1986:185) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Omfattning
ikrafttr. av 1981:9 i förhållande till Norge
Ikraft
1986-05-01
SFS-nummer
1986:185
Rubrik
Förordning (1986:185) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation