lagen.nu

Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-03-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:76
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vägrar borgenär att mottaga erbjuden betalning av förfallen gäld, som skall erläggas i penningar, eller är på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller någon annan av honom beroende omständighet gäldenären hindrad att verkställa betalning av sådan gäld, äge gäldenären fullgöra betalningen genom att för borgenärens räkning nedsätta beloppet hos länsstyrelsen.

Lag samma vare, där gäldenären ej vet eller bör veta vem som är borgenär, så ock där ovisshet råder om vem av två eller flera som är rätt borgenär samt gäldenären icke skäligen kan anses pliktig att på eget äventyr bedöma, till vilken av dem betalningen skall erläggas. Lag (1981:804).

Rättsfall (6)

NJA 1986 s. 40: Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt 1 § lagen (1927:56) om...
NJA 1994 s. 190: Redovisningsmedel har ansetts kunna nedsättas enligt lagen (1927:56) om...
NJA 2001 s. 292: Sedan fastighetsköpare deponerat en handpenning hos fastighetsmäklare, har...
NJA 2001 s. 721: Fråga om utbetalning av medel som nedsatts enligt lagen (1927:56) om...
NJA 2018 s. 220: Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt lagen om nedsättning av pengar...
RH 2004:47: Hyresnämndsmål. Osäkerheten om vem som har rätt att företräda hyresvärden har -...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:804

2 § Den som vill nedsätta penningar till betalning av gäld har att för länsstyrelsen uppgiva det förhållande, å vilket han grundar sitt anspråk att fullgöra betalningen genom nedsättning.

Vid verkställande av nedsättning åligger det ock gäldenären att angiva de omständigheter, som kunna vara erforderliga till förebyggande av misstag vid det nedsatta beloppets utbetalande. Sker det ej, och varder i följd därav beloppet betalt till annan än rätt borgenär, må gäldenären ej åberopa nedsättningen till befrielse från skulden. Lag (1981:804).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:804

3 § Om verkställd nedsättning har gäldenären att, så vitt ske kan, ofördröjligen underrätta borgenären eller, i händelse flera kunna antagas göra anspråk på det nedsatta beloppet, en var av dem. Underlåtes det, svare gäldenären för förlust, som därigenom uppstår.

4 § Gäldenären stånde fritt att vid nedsättningen förbehålla sig rätt att återtaga det nedsatta beloppet.

Varder nedsatt belopp återtaget, vare så ansett som om nedsättning icke ägt rum.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Har någon, till vars förmån nedsättning skett, hos länsstyrelsen givit till känna att han gör anspråk på nedsatt belopp, må gäldenären ej utan hans samtycke göra gällande förbehåll som i 4 § sägs, med mindre anspråket ogillats genom dom som äger laga kraft. Lag (1981:804).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:804

6 § Har nedsättning föranletts av ovisshet om vem av två eller flera som är rätt borgenär, må länsstyrelsen icke utan att de äro därom ense till någon av dem utbetala det nedsatta beloppet, förrän genom dom i rättegång, som en av dem anhängiggjort mot den andre eller de övriga, eller genom förlikning eller på annat sätt blivit slutgiltigt avgjort vem som är rätt borgenär. Lag (1981:804).

Rättsfall (1)

NJA 2001 s. 721: Fråga om utbetalning av medel som nedsatts enligt lagen (1927:56) om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:804

7 § Är det nedsatta beloppet fortfarande innestående tio år efter nedsättningen och finns det inte anledning att anta att frågan om rätten till beloppet är beroende på prövning, får gäldenären lyfta beloppet, även om inte förbehåll har gjorts enligt 4 §. Gäldenären skall dock anmäla sig inom ett år. I annat fall tillfaller beloppet staten. Lag (1981:135).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:135

8 § Medel som är nedsatta hos länsstyrelsen skall genast placeras på ett räntebärande konto. Detta behöver dock inte ske, om det kan antas att utbetalning kommer att göras inom två veckor från det att medlen sattes ned.

Räntan skall betelas till den som får lyfta beloppet. Lag (1994:510).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:804, 1994:510

9 § Bestämmelserna i 7 § och 8 § andra stycket tillämpas också i andra fall när medel enligt författning har betalts in till en myndighet för att utges till den som är berättigad till medlen. Beloppet skall dock alltid stå inne så länge rätten till det är beroende av en framtida händelse.

Rätten att efter den tid som anges i 7 § lyfta inbetalda medel tillkommer den som har gjort inbetalningen eller, när medel har tagits ut genom en exekutiv förrättning, den som förrättningen har ägt rum hos. Lag (1994:510).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:135, 1994:510

9 a § Ett beslut av länsstyrelsen får överklagas till tingsrätten på den ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2012:76).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:250, 2012:76, 1981:804

10 § Om det i annan lag har meddelats någon bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i denna lag, gäller den bestämmelsen. Lag (1981:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:135

Ändringar och övergångsbestämmelser

1927:56

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Rskr 1927:79
SFS-nummer
1927:56

Lag (1981:135) om ändring i lagen (1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar

Förarbeten
Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
Omfattning
ändr. författningsrubr., 7, 9 §§;ny 10 §;omtryck
SFS-nummer
1981:135
Rubrik
Lag (1981:135) om ändring i lagen (1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar

Lag (1981:804) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6, 8 §§;ny 9 a §
SFS-nummer
1981:804
Rubrik
Lag (1981:804) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Lag (1994:510) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förarbeten
Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:510
Rubrik
Lag (1994:510) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Lag (1996:250) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
ändr. 9 a §
SFS-nummer
1996:250
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett beslut meddelats före lagens ikraftträdande tillämpas fortfarande äldre bestämmelser, om beslutet överklagas.

Rubrik
Lag (1996:250) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Lag (2012:76) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:76
Rubrik
Lag (2012:76) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation