lagen.nu

Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:367
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län. Förordning (2012:367).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Över ärenden som avses i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall vederbörande länsstyrelse föra särskild dagbok.

I dagboken skall antecknas tiden då ett ärende har anhängiggjorts eller en skrivelse i ärendet har kommit in. Dagboken skall även innehålla en kortfattad redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när de har vidtagits. Ärendena skall tas upp i fortlöpande nummerföljd för varje år. Ett ärende skall ända tills det avförs ha det nummer under vilket det först har tagits upp.

Till dagboken skall i varje ärende såsom bilagor fogas de handlingar som hör till ärendet samt, i fall då nedsatta medel har placerats på ett räntebärande konto, bevis över insättningen. Förordning (2012:367).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:1012, 1981:138, 1998:421

3 § Belopp som har nedsatts hos länsstyrelse enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall bokföras under ett särskilt konto i de till Ekonomistyrningsverket ingående räkenskaperna.

Under året upplupen ränta skall tas upp i räkenskaperna så snart som möjligt under påföljande år. Förordning (2012:367).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1933:539, 1936:169, 1981:138
4 § Har upphävts genom förordning (1994:943).

5 § Bestämmelser om hur nedsatta medel ska placeras finns i 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Förordning (2011:233).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Har upphävts genom förordning (1989:931).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1927:485

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1927:485

1933:539

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1933:539

1936:169

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1936:169

Förordning (1981:138) om ändring i kungörelsen (1927:485) angående redovisning av penningar, som jämlikt lagen den 24 mars 1927 (nr 56) nedsatts i allmänt förvar

Omfattning
upph. 3, 5 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6 §§
SFS-nummer
1981:138
Rubrik
Förordning (1981:138) om ändring i kungörelsen (1927:485) angående redovisning av penningar, som jämlikt lagen den 24 mars 1927 (nr 56) nedsatts i allmänt förvar

Förordning (1981:1012) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
SFS-nummer
1981:1012
Rubrik
Förordning (1981:1012) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förordning (1989:931) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:931
Rubrik
Förordning (1989:931) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förordning (1994:943) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 1 §;ny 5 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:943
Rubrik
Förordning (1994:943) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förordning (1996:1192) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1192
Rubrik
Förordning (1996:1192) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förordning (1998:421) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:421
Rubrik
Förordning (1998:421) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förordning (2011:233) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:233
Rubrik
Förordning (2011:233) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Förordning (2012:367) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 3 §§;ny 1 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:367
Rubrik
Förordning (2012:367) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation