lagen.nu

Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1918-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:716
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Där förhållandena inom lantbruksnämnds område sådant påkalla, äger regeringen på framställning av lantbruksnämnden och landstinget förordna, att inom området eller viss del därav tjur, som är över sex månader, eller hingst, som är över ett år, icke må utsläppas å samfälld betesmark, med mindre alla, som äga rätt till bete därstädes, det medgiva. Lag (1976:635).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1967:392, 1976:635

2 § Den som bryter mot förordnande, som meddelats med stöd av 1 §, dömes till böter, högst femhundra kronor. Lag (1976:635).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1967:392, 1976:635
3 § har upphävts genom lag (1967:392).

4 § Var som inom område, för vilket förordnande enligt 1 § meddelats, äger rätt till bete å samfälld betesmark, må intaga annan delägare tillhörig tjur eller hingst, som dit olovligen inkommit, och åligger det djurets ägare att efter tillsägelse avhämta detsamma samt giva ersättning för dess underhåll och vård; skolande därutinnan vad i §§ 25 och 26 samt 28-34 i förordningen om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet den 21 december 1857 är stadgat äga motsvarande tillämpning.

5 § har upphävts genom lag (1967:392).

6 § Förordnande enligt denna lag skall tillika med erinran om påföljd för förseelse däremot genom länsstyrelsens försorg införas i ortstidning. Lag (1977:716).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1976:635, 1977:716

Ändringar och övergångsbestämmelser

1918:399

Departement
Näringsdepartementet RSL
SFS-nummer
1918:399

1967:392

Omfattning
upph. 3, 5 §§;ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1967:392

Lag (1976:635) om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

Förarbeten
Prop. 1975/76:112, KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362
Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
SFS-nummer
1976:635
Rubrik
Lag (1976:635) om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

Lag (1977:716) om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

Förarbeten
Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1977:716
Rubrik
Lag (1977:716) om ändring i lagen (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation