lagen.nu

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1904-09-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör aktie, obligation eller skuldebrev två eller flera samfällt, tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § För förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ut stånd att i åtgärden deltaga, av övriga vidtagas.

3 § Kunna delägarna ej enas rörande godsets förvaltning eller nyttjande, äge på ansökan av delägare rätten förordna, att godset under viss tid skall omhänderhavas av god man, som av rätten utses. Till god man må ock delägare förordnas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Den, som enligt 3 § blivit utsedd till god man, åligger att godset till delägarnes samfällda bästa förvalta. Vill han godset bortlega, äge makt därtill, dock ej för längre tid än förordnandet avser. Där fråga är om fast egenom, äge han bortlega egendomen till den fardag, som infaller näst efter det sagda tid gått till ända, eller, om viss minsta tid för upplåtelsen är bestämd enligt lag, för sådan tid.

Behållen avkastning av godset varde av gode mannen för varje år mellan ägarna fördelad. Lag (1970:1005).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1970:1005

5 § Varda före utgången av den tid, gode mannens förordnande avser, delägarne ense att återtaga förvaltningen av godset, och göra de därom anmälan hos rätten, eller varder hos rätten upplyst, att godset blivit för gemensam räkning försålt eller att någon delägare löst de andra ut eller att gemenskapen annorledes upphört, varde gode mannen av rätten entledigad.

6 § Envar delägare i samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.

Lagrumshänvisningar hit (2)

7 § Är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av förskrifterna om klyvning kan ifrågakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, till dess sig visat, huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om klyvning gjord, give rätten nödig tid därtill. Kommer någon i högre rätt och visar, att klyvning blivit sökt, må fastigheten ändock gå till försäljning, evad klyvningen kommer till stånd eller icke. (Lag (1971:1051).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1926:333, 1971:1051

8 § Förordnar rätten, att gods skall utbjudas till försäljning å offentlig auktion, nämne rätten en god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt, där fråga är om fastighet, utfärda köpebrev.

9 § I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. Är det fråga om försäljning av en fastighet, i vilken en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte yrkas av någon.

I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen. Lag (1988:1263).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1263

10 § Auktion, varom i denna lag är fråga, skall, efter det laga kraft åkommit rättens beslut om auktion, hållas så snart ske kan; dock att, där någon delägare är i konkurstillstånd försatt, gode mannen ej äger makt att godset försälja, så länge sagd delägares lott tillhör konkursboet.

11 § Den gode mannen ska på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren samt tid och plats för auktionen. Avser auktionen en jordbruksfastighet, ska den gode mannen vid auktionen upplysa om reglerna i jordförvärvslagen (1979:230). Lag (2010:26).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:472, 2010:26

12 § Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är överens om att anta eller förkasta ett anbud som lämnas på auktionen, gäller deras beslut. Är det fråga om en fastighet, för vilken rätten utan yrkande enligt 9 § skall bestämma ett visst lägsta pris, får försäljning dock inte ske om inte den omyndiges andel eller den andel som omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken blir betald enligt det bestämda priset.

Är delägarna ej ense, gäller högsta anbudet såsom antaget, om det ej understiger det pris som har bestämts enligt 9 §. Är lott i samfälld fastighet särskilt intecknad och uppgår den på sådan lott belöpande andelen i den bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den gäld, för vilken lotten på grund av inteckning häftar, får anbudet inte antas, om inte ägare av övriga lotter medger det. Vad som nu har sagts gäller dock inte, om försäljningen avser att från två eller flera hemmanslotter avsöndra mark, som varit anslagen till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp. Lag (1988:1263).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1907:83 s.3, 1988:1263

13 § Hava, efter det förordnande om auktion meddelats, delägare träffat överenskommelse om auktionens inställande, give de gode mannen det till känna; och vare, där det skett, förordnandet förfallet.

Lag samma vare, där auktion ej leder till godsets försäljning.

14 § Vad i 18 kap. handelsbalken är för syssloman stadgat i fråga om ansvarighet och redovisning, så ock om arvode och ersättning för kostnader, skall gälla även för god man, som i denna lag avses.

15 § Kostnad, som enligt denna lag gjorts för förvaltning av samfällt gods eller för auktion, skola samtlige delägare vidkännas, envar i förhållande till sin lott.

16 § Ej må någon till god man förordnas, utan att han därtill samtyckt. Vill den, som är till god man förordnad, befattningen frånträda och gitter han visa skälig orsak; varde av rätten entledigad. På ansökan av delägare äge ock rätten entledig god man, när skäl därtill äro.

17 § Beslut om förordnande eller entledigande av god man, som i 3 § sägs, gånge utan hinder av förd klagan i verkställighet.

Är god man förordnad att ombesörja auktion, varom i denna lag är fråga, och har rättens beslut om auktionen vunnit laga kraft, träde gode mannen till sin befattning utan hinder därav, att klagan föres över det beslut, varigenom han förordnats. Föres klagan över beslut, varigenom rätten entledigat god man, som sist är nämnd, gånge beslutet icke dess mindre i verkställighet.

18 § Laga domstol i fråga, som avses i 3 eller 6 §, vare, evad frågan rörer löst eller fast gods, allmän underrätt i den ort, där godset finnes. Domstol, hos vilken gjorts ansökan, som föranlett god mans tillsättande, tillkomme ock att upptaga fråga om gode mannens entledigande och om förordnande av annan i hans ställe.

19 § Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällighet, som avses i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å sådan allmänning, som avses i lagen (1952:166) om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna; ej heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av viltvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet hörande fisket.

Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om partrederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser. I fråga om förvaltningen av fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet och som ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser i stället för 2 6 §§.

Bestämmelserna i 13 kap. 10 § eller 14 kap. 11 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, som till någon del ägs av omyndig eller omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken. Lag (2000:596).

20 § Vad i denna lag är stadgat om samäganderätt till fastighet skall i tillämpliga delar gälla i fråga om tomträtt, som innehaves av två eller flera. Lag (1953:420).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1953:420

Ändringar och övergångsbestämmelser

1904:48 s.1

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1904:48 s.1

1907:83 s.3

Omfattning
ändr. 12, 19 §§
SFS-nummer
1907:83 s.3

1926:333

Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1926:333

1951:291

Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1951:291

1953:420

Omfattning
ny 20 §
SFS-nummer
1953:420

1960:133

Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1960:133

1970:1005

Förarbeten
Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1970:1005

1971:1051

Förarbeten
Prop. 1971:151, CU 28, rskr 319
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1971:1051

1973:1153

Förarbeten
Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1973:1153

Lag (1987:472) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Förarbeten
Prop. 1986/87:122, JoU 1986/87:24, rskr 1986/87:299
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:472
Rubrik
Lag (1987:472) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1987:796) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Förarbeten
Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:796
Rubrik
Lag (1987:796) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1988:1263) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 9, 12, 19 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1263
Rubrik
Lag (1988:1263) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1989:32) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Förarbeten
Prop. 1988/89:9, 1988/89:LU12, rskr 1988/89:60
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:32
Rubrik
Lag (1989:32) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1989:255) om ändring i lagen (1989:32) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Förarbeten
1988/89:LU19, rskr 1988/89:167
Omfattning
ändr. 19 § i 1989:32
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:255
Rubrik
Lag (1989:255) om ändring i lagen (1989:32) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1990:1384) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Förarbeten
Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1384
Rubrik
Lag (1990:1384) om ändring i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt

Lag (1994:1437) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Förarbeten
Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:1437
Rubrik
Lag (1994:1437) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Lag (2000:596) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:596
Rubrik
Lag (2000:596) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Lag (2010:26) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2010-03-01
SFS-nummer
2010:26
Rubrik
Lag (2010:26) om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation