lagen.nu

Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1845-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:473
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

1 § Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i säljarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från boets tillgångar avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å de köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en vecka därefter i ortstidning inom den ort, där säljaren bor, låta införa kungörelse om avhandlingen med uppgift om säljarens och köparens namn och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens belopp. Avhandlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i ortstidning skall inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde ges in för registrering till Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:674).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § Vid överklagande av kronofogdemyndighetens beslut tillämpas 18 kap. utsökningsbalken. Lag (1996:249).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1970:442, 1977:673, 1996:249

3 § Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs in till Kronofogdemyndigheten, eller försätts säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda tid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att räknas till konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion gjorts inom nämnda tid och konkurs följt på ansökan, som gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företagsrekonstruktionen skall upphöra. Görs efter utgången av den i första punkten angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad och behandlad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmätningstillfälle, fordringsägaren skyldig att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort där egendomen finns. Gör han inte det, har han förlorat sin talan. Godset skall genast beläggas med kvarstad och sökanden skall, om han vill att åtgärden skall bestå, inom fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos Kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och skada, som kan orsakas av kvarstaden. Var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsförhandling tillämpas 3 kap. 6 och 7 §§ lagen om företagsrekonstruktion. Lag (2006:674).

3 a § Har upphävts genom lag (2003:532).

4 § Utan hinder därav, att med köpehandling om lös egendom blivit så förfaret, som här ovan sagt är, äge rätten efter omständigheterna pröva avhandlingens giltighet. Lag (1970:442).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1946:840, 1970:442

5 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ I 9 § lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel. Lag (2018:473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:473

Ändringar och övergångsbestämmelser

1845:50 s.1

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1845:50 s.1

1907:36 s.45

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1907:36 s.45

1921:243

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1921:243

1946:840

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
SFS-nummer
1946:840

1947:470

Omfattning
ändr. 1-3 §§
SFS-nummer
1947:470

1963:256

Omfattning
ändr. 3 § 3 p
SFS-nummer
1963:256

1966:457

Omfattning
ny 3 a §
SFS-nummer
1966:457

1966:648

Omfattning
ändr. tid för ikrafttr. av 1966:457
SFS-nummer
1966:648

1970:442

Förarbeten
Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
SFS-nummer
1970:442
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Har kungörande i kyrka om lösöreköp skett före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser beträffande det köpet.

1970:853

Förarbeten
Prop. 1970:136, 1LU 65, rskr 449
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1970:853

Lag (1977:673) om ändring i förordningen (1845:50 s.1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
SFS-nummer
1977:673
Rubrik
Lag (1977:673) om ändring i förordningen (1845:50 s.1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1981:800) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1981:800
Rubrik
Lag (1981:800) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1984:657) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1984:657
Rubrik
Lag (1984:657) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1987:691) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:691
Rubrik
Lag (1987:691) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1988:386) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:386
Rubrik
Lag (1988:386) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1996:249) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1996:249
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Beträffande köpeavhandling som visats upp för kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1996:249) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1996:767) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ikraft
1996-09-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1996:767
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  • 2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1996:767) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (1997:361) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Förarbeten
Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:361
Rubrik
Lag (1997:361) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (2003:532) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Omfattning
upph. 3 a §;ändr. 3 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:532
Rubrik
Lag (2003:532) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (2006:674) om ändring i lagen (1945:50 s1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ikraft
2006-07-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
2006:674
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter i 1 § om behörig kronofogdemyndighet gäller fortfarande för registrering som skett före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2006:674) om ändring i lagen (1945:50 s1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Lag (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter säljarens vård kvarbliva

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rskr 2017/18:259
Omfattning
ny 5 §
SFS-nummer
2018:473
Rubrik
Lag (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter säljarens vård kvarbliva
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation